Är det verkligen bara de här aktierna du vill äga när du investerar i en global indexfond?

  • Sparande

Många globala indexfonder missar att investera i både tillväxtmarknader och mindre bolag trots att mycket talar för att de ”tillgångsslagen” stärker avkastningsmöjligheterna över tid.

Jag fick en fråga gällande vad en specifik global indexfond investerade i. I mitt svar ställde jag några frågor till frågeställaren vad hen eftersträvade med sitt val av fond. Hens svar var att hen eftersträvade:
•    En investering som täckte de globala aktiemarknaderna
•    Hade goda möjligheter till hög avkastning över lång tid då placeringshorisonten var lång

Den globala indexfonden hen var investerad i följer ett indexet ”Morningstar Developed Markets Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select”. Syftet med fonden är att över tid ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. 

Indexet speglar bolag på de utvecklade globala aktiemarknaderna exklusive de bolag som ej uppfyller indexets hållbarhetskrav. Indexet efterbildas genom full fysisk replikering, vilket innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet. 

Att indexet investerar via fysisk replikering är positivt. Det innebär att fonden faktiskt köper aktierna som ingår i indexet. Det finns indexfonder investerar i olika derivatinstrument istället för de faktiska aktierna. Derivatinstrument är värdepapper som ges ut av exempelvis vissa banker. Investerar fonden via derivatinstrument innebär det en risk som medför att om banken går i konkurs är det inte säkert att fonden får tillbaka det investerade beloppet. Det kan påverka fondens avkastning negativt. Den risken vill många investerare inte ta. 

Om man läser det mer finstilta om vilka aktier fonden följer och som ingår i indexet Morningstar Developed Markets Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select  får man veta att det är ett brett marknadsindex utformat för att representera 85 % av börsvärdet på kvalificerade utvecklade marknader. Indexet väljer vidare via en regel bort bolag som släpper ut vissa mängder koldioxid.

Här tycker jag man som investerare kan tänka efter vad som avses med ”global” exponering. Indexet ger inte exponering mot tillväxtmarknader eller mindre bolag. Både tillväxtmarknader och mindre bolag tycker jag är intressanta områden att att vara investerad i.

När det kommer till de mindre bolagen pratar man ofta om en ”småbolagseffekt”, d.v.s. att mindre bolag över tid ger en högre avkastning än större bolag. Den effekten gäller inte bara i Sverige utan även i exempelvis USA. Det hen bör fundera över om den globala portföljen på något sätt även bör inkludera mindre bolag.

När det kommer till tillväxtmarknader utgör de cirka 13-14 procent av ett bredare världsindex där de inkluderas. Vanliga argument till varför en investerare bör ha exponering mot tillväxtmarknader är att de länder som inkluderas i begreppet växer fortare än de utvecklade marknaderna, har en mer fördelaktig demografi samt står för teknologisk framväxt. Bolagen på tillväxtmarknader värderas också ofta lägre än bolag på de utvecklade marknaderna.

Om man inkluderar tillväxtmarknader och mindre bolag i sitt globala sparande så bör det medföra bättre förutsättningar för en högre avkastning över tid. 

I veckans avsnitt av podden Maxa med Daniel träffar vi tillväxtförvaltaren Mattias Martinsson från Tundra fonder. Är du intresserad av att lära dig mer om tillväxtmarknader rekommenderar vi en lyssning.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.