Är goda nyheter, goda nyheter eller dåliga nyheter?

  • Marknadspuls
  • Fed behöll prognosen om tre sänkningar för året men marknaden räknar nu med mindre än tre
  • Riksbanken öppnade för sänkning i maj eller juni, där juni är det säkrare alternativet givet ECB
  • Starkare amerikanska konjunktursiffror kan utmana det breda marknadsnarrativet
  • Rapportsäsongen blir en viktig kontrollpunkt för aktiemarknaderna
  • Geopolitiska risker fortsatt i fokus

Riksbanken öppnade dörren för en räntesänkning i maj eller juni vid räntebeskedet i slutet av mars. Eurozonens centralbank ECB väntas dock agera först i juni, varav juni är det säkrare alternativet även för Riksbanken med
hänsyn till räntedifferenser och den svaga svenska kronan. Att Riksbanken skulle gå före ECB med räntesänkningar är ovanligt, men inte heller helt utan förlagor om man går längre tillbaka i tiden. Den svenska kronan pressades dagarna efter beskedet. Kronan tappade ytterligare vid inledningen av april mot bakgrund av starkare än väntade amerikanska konjunktursiffror, varefter marknaden intog en hökaktigare vy för den amerikanska styrräntan, vilket gav stöd till dollarn.

Kronan lär vara i fokus inför Riksbankens majmöte. På lite längre sikt bör dock ett allmänt lägre ränteläge globalt kunna ge stöd till kronan, som likt andra mindre valutor generellt gynnas av högre riskaptit. I vanlig ordning var
marknadens blickar riktade mot Federal Reserves (Fed) möte i mars. Den amerikanska centralbanken behöll sin styrning oförändrad på tre räntesänkningar under året. Däremot höjdes BNP- och inflationsprognosen för året samtidigt som arbetslöshetsprognosen sänktes, det vill säga indikationer som sammantaget pekar mot ett mindre behov för penningpolitiska lättnader.

Riskapatiten har varit hög under året och det breda marknadsnarrativet har varit att ett kommande lägre ränteläge, i kombination med förhoppningar om en mjuklandning i ekonomin bör ge stöd till risktillgångar. Marknaden har
samtidigt gjort något av en resa under året. Vid årsskiftet pekade prissättningen mot så mycket som sex sänkningar från Fed under 2024. Efter den senaste tidens styrkebesked från den amerikanska ekonomin räknar marknaden inte ens längre med tre sänkningar för året.

Allt för starka konjunktursignaler från USA kan få marknaden att kalibrera om sin bild för risktillgångar, det vill säga att (för) goda nyheter riskerar att bli dåliga nyheter. Än så länge har dock den breda tolkningen på aktiemarknaderna varit att goda nyheter faktiskt är goda nyheter. Att aktiemarknaden skulle drivas av utvecklingen i konjunkturen och vinsttillväxt, snarare än som en ren funktion av priset på pengar, är samtidigt ett hälsosamt tecken. Kommande rapportsäsonger blir dock en viktig kontrollpunkt för aktiemarknaden. Analysföretaget FactSets sammanställning pekar mot att vinsterna för det amerikanska storbolagsindexet S&P500 väntas öka med 3,2 % i årstakt under det första kvartalet, för de efterföljande kvartalen är analytikernas förväntningar högre ställda. På räntemarknaderna har däremot reaktionerna varit större. Långa räntor har stigit betydligt den senaste tiden om ännu inte till lika höga nivåer som under hösten. Guldpriset har även klättrat till nya högsta nivåer, vilket kan ses mot bakgrund av inflationsutvecklingen i USA men även från perspektivet en ökad geopolitisk risk. Det senare har även lyft oljepriset.

Läs hela Marknadspulsen här

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.