Därför leder lägre inflation till svagare krona

  • Sparande

Under fredagen presenterades svensk inflation för april.

Inflationen som Riksbanken följer benämns KPIF. KPIF syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser. Riksbanken har ett inflationsmål om 2 plus minus 1 procent över tid. Tillfälligt kan inflationen avvika från målet men inte över tid. 

När inflationen (KPIF) för mars presenterades under fredagsmorgonen visade det sig att den uppgick till 2,2 procent. Det var en nedgång från 2,5 procent månaden innan och en bit under analytikernas förväntningar. Det borde vara klappat och klart för en sänkning vid nästa tillfälle i maj alltså. Det är det dock inte. Det beror på att en sänkning skulle kunna bidra till att påverka inflationen i positiv riktning igen och därmed få inflationen att skjuta över målet på nytt. 

Det förklaras av att en lägre ränta kan få påverkan på den svenska kronans utveckling. Om omvärlden har högre räntor kan dessa räntor vara intressantare placeringsalternativ än svenska räntor. USA har just nu höga räntor och inte motsvarande fall i sin inflation vilket kan vid en sänkning medföra att USA blir intressantare för investerare då räntan förväntas vara högre under en längre tid. Europa med den europeiska motsvarigheten ECB har också eventuellt en längre väg till en första räntesänkning. Det skulle medföra att om Sverige sänker räntan först blir både USA och Europa intressantare investeringsalternativ än Sverige. Det kan medföra att den svenska kronan försvagas då kapital flöder ut ur Sverige och in i andra valutor. 

En svag krona kan vara dåligt för Sverige av flera skäl:

  • Importkostnader: En svag krona innebär att det blir dyrare att importera varor och tjänster från utlandet. Det kan leda till högre priser för konsumenter och företag, vilket i sin tur kan bidra till ökad inflation.
  • Stigande räntor: En svag krona kan också leda till ökade räntor för att locka utländska investerare att investera i svenska tillgångar. Högre räntor kan göra det dyrare för både hushåll och företag att låna pengar, vilket kan hämma konsumtionen och investeringarna.
  • Internationell köpkraft: En svag krona minskar den internationella köpkraften för svenska medborgare och företag. Det kan göra det dyrare att resa utomlands, importera varor och tjänster samt göra det mindre attraktivt för utländska företag att investera i Sverige.
  • Påverkan på handelsbalansen: En svag krona kan ha en positiv effekt på exporten genom att göra svenska varor och tjänster billigare för utländska köpare. Men om importkostnaderna stiger mer än exportintäkterna ökar kan det resultera i en försämrad handelsbalans.

Sammanfattningsvis kan en svag krona skapa ekonomiska utmaningar genom att öka importkostnaderna, höja räntorna, minska den internationella köpkraften och öka risken för kapitalflykt. Det är därför viktigt för Sverige att sträva efter en stabil valutakurs för att främja ekonomisk tillväxt och stabilitet.

Nu är inflationen inom målet och Riksbanken borde därför sänka räntan. Det som talar emot är risken för att kronan försvagas. Det faktum att kronan försvagas redan nu gör att investerarna ändå spekulerar i att sannolikheten för en första räntesänkning i maj ökat vilket kan leda till vissa obalanser kring efterfrågan på kronor och då vill de förekomma den utvecklingen.

Det blir nu spännande att se hur utfallet blir. Om du vill diskutera hur ditt sparande påverkas av kronans utveckling kan du skicka ett mejl till maxa@maxm.se så kontaktar vi dig.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.