Har du en investeringsstrategi och process eller är det läge att skaffa det?

  • Krönika
  • Sparande

Sätt upp en egen investeringsstrategi för ditt sparande

Ett av de viktigaste skälen till att professionella investerare har en strategi och process för sina investeringar är att de vill med det minska sannolikheten för kostsamma misstag och öka sannolikheten att köpa tillgångar vid rätt tillfälle för att få bästa möjliga avkastning. I sin strategi definierar också professionella investerare vilken typ av investeringar de ska göra respektive inte göra. 

Alltför ofta träffar man privata sparare som inte har någon direkt strategi eller process för sitt sparande. Det tråkiga med att det är att skälet till att man träffar sparare som saknar process och strategi är att de ofta är missnöjda med resultatet i sitt sparande. Det positiva i sammanhanget är att det ofta inte är så svårt att hjälpa till för att förbättra möjligheterna till framför allt färre stora misstag och en avkastning som är mer i linje med förväntansbilden. Med en process och strategi blir det ofta också lättare att välja vilka fonder som ska ingå i sparandet. 

En investeringsstrategi och process inkluderar vanligtvis momenten nedan:

  1. Ett tydligt mål eller syfte: Definiera tydliga och mätbara investeringsmål. Det kan vara att spara till pensionen, köpa ett hus, eller helt enkelt att öka värdet på kapitalet. Att ha klara mål hjälper till att vägleda investeringsbeslut.
  2. Riskprofil: Definiera hur mycket du kortsiktigt är beredd att riskera i värdenedgång under perioder? Om du har 10 000 SEK investerat. Hur stor del av det kapitalet är du beredd att riskera i värdenedgång i perioder? Svaret på den frågan ger dels vägledning om du har ett rimligt mål och det ger dels vägledning kring hur du bör fördela ditt kapital mellan olika tillgångsslag som svenska- och utländska aktier samt olika former av räntebärande sparande för att inte riskera större värdefall än du är beredd att riskera.
  3. Tidsram: Bestäm din tidsram för investeringen. Är det ett långsiktigt sparande för pensionen eller en kortare tidsperiod för att nå ett specifikt mål som sparande till barnen eller semestern? Din tidsram påverkar också hur du bör fördela ditt kapital och din risknivå.
  4. Tillgångsallokering: Givet att du nu har bestämt målet för ditt sparande, matchat det med din risknivå och tidshorisont så är det nu tid att bestämma vilka tillgångar som ska ingå i ditt sparande. Detta är en av de viktigaste besluten för din portfölj och avgör till stor del vilket avkastning och risk du får i ditt sparande.
  5. Utveckla en strategi: Utarbeta en strategi för hur du ska välja och övervaka dina investeringar. Det kan vara en aktiv eller passiv strategi, eller en kombination av båda beroende på dina preferenser och mål. Det som enligt mig bör styra valet av strategi är det egna intresset. Välj en passiv strategi om du inte är så intresserad av sparande. Det finns olika passiva strategier att välja att på. Är du mer intresserad kan du välja en aktivare strategi. Här är mitt tips att inte ha för aktiv strategi. Ett vanligt misstag är att börja med en aktiv strategi för att därefter glömma bort den om inte sparandet utvecklas enligt plan. Börja med en mer passiv strategi och bygg på den successivt om du känner att du har det intresset.
  6. Kontinuerlig övervakning och utvärdering: Att se över sitt sparande regelbundet hjälper dig att förstå utvecklingen av ditt sparande. Läs fondrapporter och hålla dig uppdaterad om hur aktiemarknaderna utvecklas för att förstå om ditt sparande utvecklas i relativa termer som förväntat, givet förutsättningarna. Om det inte gör det. Ifrågasätt ditt sparande och se över dina alternativ för att utveckla ditt sparande.
  7. Skattestrategi: I vilken form man sparar har betydelse. Många sparar exempelvis via så kallat ISK-konto, i pension via löneväxling, via bolag eller bara direkt i eget namn. Vad som är rätt för just dig bestäms av den förväntade avkastningen på ditt sparande och hur du äger ditt kapital när du börjar spara. 

Genom att följa momenten kan du skapa en investeringsstrategi och process som hjälper dig att uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål på ett bra sätt. 


Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.