Tillväxtmarknadernas revansch?

  • I fokus

Att investera i en tillväxtmarknadsfond i en diversifierad fondportfölj kan vara ett bra komplement.

De främsta argumenten till varför en tillväxtmarknadsfond ska ingå i portföljen är:

  • Avkastning: Tillväxtmarknader har ofta högre tillväxtpotential än utvecklade marknader beroende på högre förväntad tillväxt. Genom att investera i en fond som fokuserar på tillväxtmarknader kan du dra nytta av tillväxten. 
  • Diversifiering: Genom att inkludera tillväxtmarknadsaktier i din portfölj kan du diversifiera dina investeringar över fler börser än vad som annars är vanligt. 
  • Konsumenttillväxten: Tillväxtmarknader har ofta en växande medelklass och en ökande köpkraft. Detta kan gynna företag som är inriktade på konsumentprodukter och tjänster
  • Demografisk tillväxt: Många tillväxtmarknader har en ung och växande befolkning, vilket kan skapa en ökad efterfrågan på varor och tjänster. Detta kan gynna företag verksamma inom olika sektorer, inklusive teknik, hälsovård och utbildning.

Tillväxtmarknader har haft utmaningar och den tidigare glorian har hängt lite på snedden under en period. Nu är dock frågan om vi inte börjar närma oss en period där det blir lite mer medvind för nya marknader. Under 2023 steg tillväxtmarknader med cirka 10 procent vilken var en modest uppgång i sammanhanget. Mogna marknader med The Magnificent seven i spetsen steg än mer. Det som höll tillbaka utvecklingen var framförallt Kina som haft utmaningar på senare tid.  Flera enskilda länder såg dock stark utveckling på sina lokala börser under året. Här kan vi nämna exempelvis Polen som steg 51 procent i dollar eller för den delen Mexiko som steg 41 procent i samma valuta.

Om vi nu närmar oss en period med lägre räntor och med tiden bättre tillväxt kan det komma att gynna tillväxtmarknaderna mer än utvecklade marknader. Exempelvis väntas Kina vidta stabiliseringsåtgärder och den Kinesiska marknaden är i relativa termer billig. 
 
Vi har tittat närmare på East Capital Global EM Sustainable. 

Läs mer om East Capital Global EM Sustainable

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.