I fokus: Handelsbanken Hållbar Energi

  • I fokus

Vi tittar närmare på en populär fond med fokus på hållbarhet - Handelsbanken Hållbar Energi

Hållbarhet är en både stor och komplex fråga. Många fondsparare söker sig till hållbara fonder. En fond som fått mycket uppmärksamhet från investerare är Handelsbanken Hållbar Energi. 

Handelsbanken hållbar energi är en aktivt förvaltad fond som fokuserar på att investera i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen. Tillväxten har varit mycket stark på området och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknande utsikter framåt. Fonden är en s.k. artikel 9 fond.

Fonden hade en kraftigt positivt utveckling i spåren av den generella börsuppgång som inleddes när både finanspolitik och penningpolitik användes för att stimulera ekonomin i spåren av Covidpandemins utbrott. 

Vid den tiden var inflationen mycket låg och räntorna negativa. Det bidrog till en kraftig värdestegring i bland annat den typen av bolag som Handelsbanken Hållbar Energi investerar i.

Under Covid sattes hela samhällen i karantän och världshandeln minskade inom flera områden. När riskerna med sjukdomen avtog öppnades världen upp igen och med det steg inflationen kraftigt när efterfrågan på många produkter sköt i höjden. Utmaningarna steg också som ett resultat av Centralbanker svarade på den höga inflationen med allt högre räntor. Kombinationen med högre räntor och en större bidrog till kraftiga värdefall på världens börser. Det är den negativa utveckling som även drabbat Handelsbanken Hållbar Energi. 

Nu förväntar sig de flesta att räntorna kommer att börja sänkas med tiden. Med det ser vi eventuellt en positivare börsutveckling. Den positivare utveckling skulle kunna medföra ett trendbrott i Handelsbanken Hållbar Energis utvecling.

I fondens senaste månadsrapport kommenterades utsikterna för 2024 så här: 

”Inför 2024 är de underliggande drivkrafterna inom klimatområdet fortsatt starka och förväntningarna är ytterligare acceleration av sol- och vindkraftsutbyggnad samt att elbilspenetrationen kommer att öka och att försäljningen kommer att nå nya rekordnivåer”.

Läs mer om fonden här

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.