I fokus: Handelsbanken Hälsovård Tema

Vi tittar närmare på fonden Handelsbanken Hälsovård Tema

Att diversifiera sitt sparande på börsen mellan olika sektorer är viktigt. Det ger en spridning av kapitalet som bidrar till att sänka risken utan att försämra den förväntade avkastningen från de olika investeringarna.

En sektor som många anser svår att investera men som bidrar positivt till diversifiering i en portfölj är hälsovårdssektorn. Av det skälet är ett bra och enkelt sätt att investera i sektorn via en fond. Vi har identifierat Handelsbanken Hälsovård Tema som ett intressant investeringsalternativ för den som söker en exponering mot hälsovårdssektorn. 

Några av de argument som brukar föras fram i samband med investeringar i hälsovårdssektorn är:

  • Stabilt efterfrågan: Efterfrågan på läkemedel är vanligtvis stabil oavsett ekonomiska konjunkturer. Oavsett om det är en boom- eller recessionstid behöver människor fortfarande medicin för att behandla sjukdomar och bibehålla sin hälsa.
  • Demografiskt skifte: I många delar av världen åldras befolkningen, vilket leder till en ökad efterfrågan på mediciner för att behandla åldersrelaterade sjukdomar och hälsoproblem. Detta kan skapa en långsiktig tillväxttrend för sektorn.
  • Teknologisk innovation: Läkemedelssektorn är ofta drivkraften bakom teknologisk innovation inom medicin och hälsa. Investeringar i läkemedelsfonder kan ge exponering mot framsteg inom områden som bioteknik, medicinsk teknik och nya läkemedelsbehandlingar.
  • Patentdriven intäktsmodell: Många läkemedelsföretag har patent på sina produkter, vilket ger dem en monopolliknande ställning på marknaden under en tid. Detta kan resultera i stabila intäkter och lönsamhet för företagen.
  • Globala marknader: Läkemedelssektorn är ofta global och kan vara mindre känslig för regionala ekonomiska svängningar. Investeringar i läkemedelsfonder kan ge diversifiering och exponering mot olika geografiska marknader.
  • Hälsa som prioriterat område: Hälsa och medicin är ofta högt prioriterade områden för både regeringar och privatpersoner. Det kan finnas politiskt stöd för investeringar i forskning och utveckling av nya läkemedel, vilket kan gynna läkemedelsföretag och deras investerare.

2024 är ett supervalår. I valprocesser blir ofta hälsovård ett prioriterat område. Det kan medföra löften om både subventioner och nya satsningar vilket kan medföra att 2024 blir ett extra intressant år för sektorn.

Handelsbanken Hälsosvård Tema är både hållbar och har högt betyg hos fondutvärderaren Morningsstar. Det är vidare en utvald fond hos Max Matthissen. Söker du en investering i sektorn kan fonden vara ett intressant alternativ att utvärdera. I den bifogade filen och via länken kan du fördjupa dig kring fonden.

Läs mer om Handelsbanken Hälsovård Tema

Sammanfattningsvis kan investeringar i läkemedelsfonder vara attraktiva på grund av den stabila efterfrågan, demografiska trender, teknologisk innovation, patentdriven intäktsmodell, globala marknader och politiskt stöd för hälsosektorn. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla investeringar innebär risker och att det är klokt att noggrant överväga sin investeringsstrategi och mål.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.