Kraften som skapas över tid: ränta på ränta-effekten

  • Sparande

Snöbollseffekten som gör att våra investeringar växer exponentiellt över tid.

En viktig faktor att beakta med hänsyn tagen till våra placeringar är tiden vi kan avvara för placeringen i fråga. Tiden är avgörande ur flera aspekter och inte minst när vi ser över vilken risk och således avkastningspotential som är lämplig att anta för kapitalet. Ytterligare en effekt som uppnås genom att väga in tid är den berömda ”ränta på ränta-effekten”. I denna artikel kommer vi diskutera fenomenet för att bättre förstå den i relation till våra placeringar.

Generellt gäller att ”ränta på ränta-effekten” illustrerar hur en mindre summa pengar som investeras över tid kan växa till betydande belopp genom ackumulering av avkastning. Det är en väsentlig komponent för finansiella placeringar och som dessutom har en betydande roll för den enskilda individens möjlighet att uppnå ett gott sparande.

Grundläggande principer för effekten
Ränta på ränta-effekten bygger på två huvudkomponenter: tid och avkastning. När vi investerar kapital som genererar en avkastning på investeringen i fråga, kommer den intjänade avkastningen i sin tur att börja generera ytterligare avkastning över tid. Med andra ord skapas med tiden en avkastning på vår ursprungliga investering men även på intjänad avkastning.

För att illustrera ränta på ränta-effekten följer ett enkelt scenario. Antag att vi investerar 10 000 kronor med en årlig avkastning om 5%. Efter det första året skulle avkastningen motsvara 500 kronor, vilket leder till ett värde för vår totala investering motsvarande 10 500 kronor. Under det andra året för vår placering skapas det nu en avkastning för vår ursprungliga investering på 10 000 kronor samt för de 500 kronor som kapitalet avkastat föregående år. Om vi fortsatt antar en årlig avkastning om 5% för kapitalet kommer det investerade kapitalet vara värt 11 025 kronor efter det andra året. Denna process fortsätter och skapar en snöbollseffekt där våra investeringar växer exponentiellt över tid. I tabellen nedan presenteras effekten av ränta på ränta över tid för en placering på totalt 10 000 kronor.

År Kapitalets värde vid årets ingång Avkastning Kapitalets värde vid årets slut
1 10 000 kr 5% 10 500 kr
2 10 500 kr 5% 11 025 kr
3 12 155 kr 5% 12 763 kr
4 15 513 kr 5% 16 289 kr
5 41 161 kr 5% 43 219 kr

Långsiktighet som nyckeln till framgång
Ränta på ränta-effekten är som mest kraftfull när den får verka över långa tidsperioder. Genom att investera tidigt och hålla investeringarna under en längre period kan vi dra nytta av den ackumulerande kraften av ränta på ränta. Detta betonar vikten av att vi påbörjar vårt sparande tidigt samt att vi kan upprätthålla det över tid.

Sammanfattningsvis
Ränta på ränta-effekten är en grundläggande princip inom finansiella placeringar. Genom att förstå och dra nytta av denna kraft kan vi öka våra möjligheter till att bygga långsiktig ekonomisk stabilitet och skapa en ekonomisk trygghet för framtiden. Med en god förståelse för vårt sparande, val av risknivå och en långsiktighet som grund kan ränta på ränta effekten anses vara en nyckelkomponent för den framgång vi söker för vårt sparande.

Monika Maric, Sparekonom Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.