Några tankar om börs och marknad

  • Sparande

I veckan var jag med på ett möte anordnat av Goldman Sachs.

De höll en strategiuppdatering. Vi på Max Matthiessen har ett samarbete med Goldman Sachs omfattande strategi och förvaltning. Samarbetet återspeglas bland annat i vår ”Houseview” som publiceras månadsvis.

Under mötet beskrev Goldman hur de ser på börs och marknad nu samt sina prognoser framåt. Genomgången började med en sammanfattning av 2023 som var ett svårt år för alla som sparar och investerar. Det var dramatiska rörelser på börserna som följde av inflationens utveckling. De som var i fokus för investerarna var riskerna för recession. En recession för med sig lägre vinster för bolagen då efterfrågan blir låg ofta som ett resultat av hög arbetslöshet. Det i sin tur riskerar att leda till stora börsnedgångar. I oktober 2023 var osäkerheten kring detta påtaglig. De långa räntorna steg kraftigt och börserna föll. Höga långa räntor indikerar att investerarna såg framför sig att inflationen skulle hålla sig kvar på höga nivåer under en längre period. 

I slutet på oktober och under november vände dock inflationen ned och med det vände de längre räntorna ned och börserna steg dramatiskt. Den positiva börsutvecklingen har därefter hållit i sig men undantag för kortare perioder med svagare börsutveckling.

Goldman Sachs menar att riskerna för en recession har minskat och huvudscenariot nu är en ”mjuklandning” där inflationen under 2024 blir runt 2,5 procent i USA. En liten bit över målet om 2 procent. Det medför dock en möjlighet för den amerikanska riksbanken Federal Reserve att sänka räntan cirka 3 gånger i år.  En konsekvens av räntesänkningarna är att tillväxten i USA stärks något under året. 

Att det inte blivit så illa i ekonomin som många befarat har medfört att bolagen också utvecklats bättre än vad många analytiker förutspått. När de noterade bolagen rapporterade sina vinster för det fjärde kvartalet 2023 slog cirka 76 procent av bolagen analytikernas förväntningar. 

Om vi tittar utanför USA ser det bra ut i Japan också som efter en lång period med deflation och svag tillväxt nu ser ut att lyckats vända utvecklingen. Japan höjde exempelvis räntan för första gången sedan finanskrisen 2008 häromveckan och vinsterna i bolagssektorn stiger kraftigt. I Europa och Kina ser det dock aningen mer utmanande ut enligt Goldman Sachs. 

Sammantaget ser Goldman Sachs framför sig att en investerare bör ha en övervikt i aktier i sitt sparande. Det betyder en större andel aktier än vad som är normalt i portföljen. Goldman Sachs motiverar det med att vinsterna kan komma att öka till följd av både bättre försäljning och lite bättre marginal (intäkt- kostnad). Riskerna i det positivare scenario är att vinsterna får inte överraska negativt. 

Nu är första kvartalet 2024 slut. Strax kommer de börsnoterade bolagen att börja rapportera hur det gick under kvartalet. Vi hoppas bolagen som helhet rapporterar att vinsterna stärks något samt att de ser god efterfrågan framför sig. De får gärna komplettera med att säga något om kostnaderna. I ett positivt scenario säger de att kostnadsökningarna de fick av den höga inflationen avtar och att de därmed ser potential för en stigande marginal framåt. 

Jag tror bolagen i stort kommer att säga ungefär som ovan. I det kortare perspektivet kanske det bidrar till lite oro på börsen då inflationen faller lite långsammare än vad många hoppats. Därefter kommer det att lugna ner sig och den positiva trenden återfås. Jag tror det skulle kunna vara ett bra tillfälle att öka sitt sparande om det blir lite oroligt. Vad tror du bolagen kommer att säga i sina kvartalsrapporter?

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.