Naventi Fonder nylanserar en mörkgrön företagsobligationsfond

  • Fonder

Fonden Naventi Global Företagsobligationsfond bytte under december månad 2022 namn till Nordic Sustainable Leaders Credit. Fonden har en ny inriktning mot Norden och ett större hållbarhetsfokus med hållbarhet som mål, i samband med förändringarna blev fonden klassificerad som en mörkgrön, artikel 9 fond.

Naventi grundades 2002 och är ett svenskt fondbolag med fyra svenskregistrerade aktivt förvaltade fonder inom både aktier och räntor. Sammanlagt förvaltar de 15 miljarder kronor.

4 frågor till Naventi om fonden Nordic Sustainable Leaders Credit:

Varför ökat fokus på Hållbarhet?
Vi har under en tid haft stort fokus på hållbara bolag vilket vi kommer fortsätta med i en ännu högre grad. Vår övertygelse är att bolag med ett hållbarhetsarbete i framkant har potential att prestera bättre än andra bolag när lagkrav och riktlinjer skärps från beslutsfattare. Högpresterande bolag genererar i längden att ge en bättre riskjusterad avkastning till sina investerare. Hållbarhet är även den starkaste trenden vi sett i marknaden på årtionden vilket vi är övertygade kommer fortsätta under överskådlig tid.

Varför nordiska bolag?
Anledningen vi väljer att fokusera mer på nordiska bolag är flera. Bland annat ligger många i framkant vad gäller hållbarhetsarbete. Den nordiska kreditmarknaden ligger också långt före andra vad gäller emissioner av tex gröna och sociala obligationer. En annan anledning är närheten till bolagen och dess ledning genom kontinuerliga möten och presentationer. Våra djupa relationer i den nordiska marknaden gör också att vi får god tillgång till både primär- och sekundärmarknaden.

Varför investerar ni i företagsobligationer?
Företagsobligationer har en högre förväntad avkastning än statsobligationer på grund av kompensation för kreditrisk. Det ger oss flexibilitet med möjlighet att välja rörlig alt. fast ränta samt önskad kreditkvalitet. Risken blir lägre än för en aktieinvestering då obligationsägare har prioritet till kapitalet vid en konkurs. Vi får även en stabil och förutsägbar avkastningsprofil över tid via löpande kupongutbetalningar. Finansierar stor del av gröna omställningen vilket skapar långsiktiga möjligheter.

Exempel på bolag som ni investerar i och varför?
Som artikel 9 fond har fonden hållbarhet som mål. Vi investerar därför bara i bolag som tillhör de 20% bästa inom sin sektor utifrån vår interna modell för hållbarhet. Om obligationen i sig är hållbar (tex grön eller social) och verifierad av oberoende tredjepart, räcker det att bolaget tillhör de 50% bästa inom sin sektor utifrån hållbarhetsmodellen.
Utifrån dessa premisser försöker vi hitta en bra mix av olika sektorer, duration och kreditbetyg. 

Nyligen investerade vi i Epirocs gröna obligation. Bolaget som är en avknoppning från Atlas Copco har en låg kreditrisk så vi valde fast ränta för att på så sätt få en bra kupongbetalning under den 5-åriga löptiden. Ett annat exempel är fastighetsbolaget Vacse. Dom utvecklar och förvaltar framför allt fastigheter inom rättsväsendet, alltid med ett stort fokus på att hitta hållbara lösningar som minskar klimatpåverkan. Samtliga av deras utgivna obligationer är gröna och bolaget har starka ägare i form av ett antal pensionsstiftelser tillhörande svenska verkstadsbolag. Vi investerar även i bolag med högre risk men även betydligt bättre avkastning. Ett exempel är Öyfjellet Wind vilket är ett norskt bolag som utvecklar och driver landbaserade vindkraftparker. Bolaget har emitterat en grön obligation som hjälper till att finansiera omställningen mot hållbar energiproduktion. 
Inom banksektorn är vi i huvudsak investerade i nordiska banker som samtliga är välkapitaliserade och därmed från ett kreditperspektiv får anses stabila.

Fonden förvaltas av Henrik Rosencrantz och Eric Sunnegårdh, logga in för att läsa mer om fonden (ISIN:SE0010440941) eller på Naventis hemsida.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.