Så bygger du en väldiversifierad fondportfölj

  • Sparande

Att investera i fonder är en effektiv sparform för ett långsiktigt sparande och en väldiversifierad fondportfölj är också en god detalj att ha i åtanke. I denna artikel kommer vi att diskutera olika aspekter i vad som kännetecknar en väldiversifierad fondportfölj i några enkla steg.

Utgå från ditt sparmål och riskvilja
Diversifiering är en viktig del i att minska risken i en fondportfölj. Genom att sprida våra investeringar över olika tillgångsklasser, geografiska områden och sektorer skapar detta ett sparande som bättre står emot eventuella nedgångar. En blandning av olika typer av fonder samt en god spridning minskar risken för att vårt sparande kraftigt påverkas om en enskild tillgång minskar i värde.

En viktig grund för en fondportfölj är att som investerare utgå ifrån våra egna investeringsmål och vår risktolerans. Vi behöver fråga oss själva vad vi vill uppnå med våra investeringar och hur länge vi planerar att hålla dem. Vår risktolerans kommer att påverka fördelningen av olika fonder i vår portfölj.

Det finns olika typer av fonder och exempel på olika fonder är aktiefonder, räntefonder, blandfonder eller indexfonder. För att ha en portfölj i linje med vår riskvilja behöver vi förstå skillnaderna mellan dessa kategorier och hur de kan påverka vår portfölj. Ett exempel är att aktiefonder förväntas ha högre avkastningspotential men är därför också förknippade med en högre risk, medan räntefonder tenderar att ha något lägre avkastningspotential och därigenom även en lägre risk.

Som nämnt i vår tidigare artikel gällande risk är placeringshorisonten en viktig faktor att beakta för vårt sparande. Förenklat kan man säga att desto längre placeringshorisont, desto högre risk kan vi potentiellt ta. Behöver vi å andra sidan kapitalet inom några år, bör vi i stället ha en lägre risk i vårt sparande.

Vårt sparande behöver fördelas utifrån riskvilja och placeringshorisont. Ett sätt att åstadkomma detta är genom en bra balans mellan geografiska marknader, branscher och tillgångsslag. Det är som sagt viktigt att sprida sina risker men tänk även på att inte ha allt för många innehav inom samma kategori, i en fond har du redan exponering mot flera bolag.

Utvärdera fondavgifter
Fonder är förknippade med en förvaltningskostnad, dessa kan vara högre och lägre. Det viktiga är dock att förstå varför kostnaden ser ut som den gör och vilken typ av förvaltning vi får i utbyte. 

Ett exempel på förvaltningsform för fonder är passivt förvaltade fonder, dessa kallas i många fall för indexfonder. Dessa fonder följer oftast ett specifikt marknadsindex och har vanligtvis en lägre förvaltningskostnad än den aktivt förvaltade fonden. Det krävs generellt sett väldigt lite ansträngning från en förvaltare i en passivt förvaltad fond då fonden i princip ska replikera ett givet index.

I en aktivt förvaltad fond är det å andra sidan en eller flera professionella förvaltare som ansvarar för fondens utveckling. En förvaltares främsta uppgift är således att välja ut de bolag som de förväntar sig ska överträffa index och således generera en bättre avkastning för dess investerare. Denna aktivitet gör att fonderna oftast har en högre förvaltningskostnad än de passivt förvaltade fonderna.

Spara regelbundet
När vi månadssparar sprider vi ut våra inköp över flera tillfällen och får därför ett genomsnittligt andelspris. Detta leder i sin tur till en jämnare portföljutveckling. Vi minskar även risken att vi köper vid väldigt höga andelskurser och säljer vid väldigt låga andelskurser. Att spara regelbundet har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att sänka risken i sin portfölj.

Se över din portfölj
En fondportfölj är inte en statisk investering, att därför regelbundet se över våra fonder och deras utveckling är en viktig detalj i att förstå vårt sparande. Om vår portfölj inte längre matchar våra mål eller om någon fond underpresterar gentemot våra förväntningar kan det vara sunt att göra justeringar. 

Det är även viktigt att ha realistiska förväntningar på avkastningen för vår fondportfölj. Ett sparande i fonder kan öka och minska i värde från en dag till en annan, men det är viktigt att ha tålamod och disciplin för att hålla fast vid vår investeringsstrategi.

Sammanfattningsvis
Att bygga en framgångsrik fondportfölj kräver att vi investerar vår tid och vårt engagemang i det. Men genom att fastställa våra mål, diversifiera vår portfölj och regelbundet se över vårt sparande kan vi förbättra våra förutsättningar för ett sunt långsiktigt sparande. Värt att ha i åtanke är att varje investeringsbeslut bör grundas på noggrann analys och att ha en långsiktig strategi kan bidra till att minimera kortsiktiga svängningar på marknaden.

Monika Maric, Trygghetsekonom Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet.