Strategi och förvaltning med Goldman Sachs Asset Management

  • Sparande

Max Matthiessen har ett nära samarbete med Goldman Sachs Asset Management.

Goldman Sachs bidrar till Max Matthiessens husvy (marknadsstrategi) som i sin tur  är en del i beslutsunderlaget som styr placeringsrådgivning och diskretionär förvaltning hos Max Matthiessen och delar av förvaltningen hos Ruth Asset Management. Samarbetet innebär dagliga kontakter mellan Max Matthiessen och Goldmans Sachs Asset Management. Goldman Sachs har över 1800 anställda globalt, och Max Matthiessen samarbetar främst med Multi-Asset-enheten. 

I veckans avsnitt av podden ”Maxa med Daniel” intervjuas David Copsey från Goldman Sachs Asset Management. David är en av cheferna i Multi-Asset-eneheten inom Goldman Sachs. Intervjun handlar om hur Multi-Asset-enheten arbetar, deras investeringsprocess, hur de försöker addera värde i förvaltningen samt bland annat hur de ser på börs och marknad framåt. Intervjun, som är på engelska, sammanfattas fritt nedan. Vi vill påminna om att informationen i podden är generell och inte individuella investeringsråd. Podden leds 

Sammanfattning av innehållet i podcasten

Introduktion till Multi-Asset Solutions teamet
Multi-Asset Solutions är en grupp på 350 personer inom Goldman Sachs Asset Management som specialiserar sig på att utforma investeringslösningar för flera tillgångsklasser. Teamet hanterar eller ger råd om över $347 miljarder i tillgångar globalt och fokuserar på långsiktiga strategiska partnerskap som det med Max Matthiessen. Målet är att skapa ett samarbete där Goldman Sachs resurser används för att förbättra investeringsresultaten.

David Copsey
David började på Goldman Sachs 2008 och har en examen i internationell affärsverksamhet med tysk inriktning. Hans roll som portföljförvaltare inom Multi-Asset Solutions teamet innebär att utveckla robusta investeringslösningar för kunder globalt. Han betonar vikten av att förstå kundernas behov och dra nytta av Goldmans resurser för att utveckla lösningar. Han uppskattar den kreativa och lösningsorienterade miljön på Goldman Sachs, som även uppmuntrar samarbete.

Investeringsfilosofi
Multi-Asset-Enhetens portföljkonstruktionen baseras på tre huvudprinciper:

  1. Maximal diversifiering: Investeringar globalt över en bred tillgångsbas 
  2. Aktiv förvaltning: Marknader är inte alltid effektiva, vilket kräver en aktiv strategi för att anpassa tillgångsallokering och välja de bästa förvaltarna.
  3. Riskhantering: Risk allokeras snarare än kapital, baserat på förväntad avkastning och dess bidrag till portföljen.

Värdeskapande strategi
GSAM har som mål att skapa värde i förvaltningen genom:

  1. Strategisk tillgångsallokering: Diversifiering över flera tillgångsklasser för att minska volatilitet och uppnå investeringsmål.
  2. Dynamisk tillgångsallokering: Anpassning av risk baserat på marknadscykler och kortsiktiga möjligheter.
  3. Extern förvaltarval: Val av de bästa förvaltarna globalt med hjälp av GSAM:s omfattande nätverk.


Börs och marknad sedan Covid
Världsekonomin har varit volatil sedan COVID-19, vilket har påverkat makroekonomisk politik och finansmarknader. Centralbanker har höjt räntorna för att bekämpa inflation, vilket har påverkat avkastningen på tillgångar negativt. År 2022 var ett exceptionellt då både aktier och obligationer som gav negativ avkastning, vilket är mycket ovanligt.

Marknadsutveckling 2024
2024 började starkt med betydande aktieuppgångar och starka resultatrapporter från företag i både USA och Europa. Dock ledde oväntade inflationssiffror till en förändring i marknadens förväntningar på centralbankernas räntepolitik, vilket påverkade både obligationer och aktier negativt i april dock har marknaderna återhämtat sig efter det.

Marknadsutsikter för resten av året
Tillväxt och inflation förväntas långsamt falla. En mjuklandning utan recession ser sannolik ut, och inflationen förväntas stabilisera nära centralbankens mål på 2 % mot slutet av året. Centralbankernas räntepolitik förväntas toppa under andra halvåret 2024, med möjliga räntejusteringar från både Fed och ECB.

Marknadssyn framåt
Portföljerna har en måttlig övervikt i aktier, särskilt i USA och Japan, samt en övervikt i högkvalitativa statsobligationer i USA och Storbritannien. Fastighetsmarknaden är förvaltarna fortfarande försiktigt inställda till.. Valutastrategin inkluderar långpositioner i EUR och JPY mot CHF.

Risker i marknadssynen.
Det som kan bidra till att börsen utvecklas sämre än i basprognosen ovan är förändringar i centralbankernas penningpolitiska vägledning, oväntade inflationschocker, förändringar på arbetsmarknaden i USA, Kinas ekonomiska tillväxt och den pågående Israel-Hamas-konflikten som kan påverka energimarknaderna och den globala ekonomin.

Lyssna på podden

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.