Techrallyt fortsätter

  • Tema: Tech

Vår positiva syn på teknikaktier har om något endast förstärkts av rapporterna för fjärde kvartalet.

GP Bullhound som är en ledande global investmentbank med specialisering inom teknik, går igenom veckans största teknologinyheter och ger sin syn på de aktuella händelserna inom teknikvärlden.

De viktigaste drivkrafterna för denna optimism är de ökat Capex som vi ser hos stora teknikföretag som Microsoft, Amazon, Meta och Google, som är särskilt inriktade på AI. Vidare pekar vinsttillväxten hos dessa bolag på en stark och hälsosam bransch. AI:s växande roll och dess integrering i kärnverksamheterna hos dessa företag erbjuder nya möjligheter för effektivisering och intäktsökning. Sammantaget ger dessa faktorer en stark grund för att tro att tekniksektorn kommer att fortsätta sin tillväxtbana och bibehålla sitt marknadsrally.

Marknaderna har denna vecka visat en blandad utveckling, där diskussionerna om räntesänkningar i USA fortsätter att vara en central punkt. Inom teknikbranschen har fokus för 2024 varit starkt inriktat på artificiell intelligens (AI), vilket har dominerat temat i rapporterna. För aktörer inom AI-chipsegmentet, såsom AMD som rapporterade denna vecka, är huvudfrågorna centrerade kring deras förmåga att snabbt öka försäljningen och strategier för att hantera marknadsmöjligheter under 2025. Det finns en osäkerhet om huruvida en efterfråge paus kommer att uppstå efter ett starkt 2024, eller om nya AI-applikationer kommer att kunna generera tillräckliga avkastningar för att upprätthålla fortsatta investeringar.

De stora teknikjättarna Microsoft, Amazon, Meta och Google har alla meddelat att de planerar att öka sitt capex för 2024, särskilt inriktade på AI-infrastruktur som chips. Dessa företag är i en stark position för att fortsätta sina investeringar, tack vare sina omfattande kassaflöden och förmåga att upprätthålla höga investeringsnivåer över tid. För molntjänstleverantörer, särskilt Microsoft, tycks AI-arbeten kompensera för eventuella optimeringsproblem. Microsoft har specifikt belyst att en väsentlig del av dess tillväxt drivs av ökad efterfrågan på AI. Företagets samarbete med OpenAI har visat sig vara en direkt fördel för deras molnverksamhet, trots de risker för beroende som tidigare belysts.

AI:s alltmer integrerade roll i Googles och Metas kärnverksamheter, framför allt inom deras omfattande annonsverksamheter, är tydlig. Dessa företag drar nytta av AI för att förbättra annonsprestandan, vilket leder till ökade investeringar och intäkter på deras plattformar. Alphabet har exempelvis implementerat möjligheten för annonsörer att skapa hela annonskampanjer genom sin Gemini-plattform med endast en webbplats-URL som input.

Digital Annonsering: 
På den globala marknaden har både Google och Meta sett förbättrad användarengagemang och ökad intäktsgenerering genom AI-drivna verktyg och funktioner. Metas AI-baserade flödesrekommendationer och produktutveckling för annonsörer, som Advantage+ shopping, har bidragit till att förbättra annonsprestanda och öka omsättningen.

Alphabet rapporterade solida resultat, men det var en fråga om söktillväxten, som återigen accelererade från förra kvartalet men var något under förväntningarna, vilket gav upphov till debatten om AI:s potentiella störning av Googles kärnverksamhet. Sök- och YouTube-tillväxten förbättras dock - Sök +13% år/år från 11% förra kvartalet, YouTube ännu bättre till 16% från 12,5%.
Google’s Cloud-verksamhet, som var en besvikelse förra kvartalet, accelererade tillbaka till 26% tillväxt. Meta (ej ägt) slog förväntningarna på intäkter och EPS. Meta och Google tycks dra nytta av AI i sina annonseringsverktyg, särskilt i att mildra effekterna av ATT. Meta deklarerar också utdelning och återköp av aktier.

Kina-baserade annonsörer (som PDD, Temu, Shein) stod för 10% av den totala intäkten och bidrog med 5 procentenheter till den totala globala intäktstillväxten.

När det gäller capex har de stora spelarna Microsoft, Alphabet, Meta och Amazon rapporterat betydande investeringar, främst riktade mot datacenter och AI-infrastruktur. AMD har rapporterat en ökning av sin AI-chipintäkt för 2024, med en prognosticerad total adresserbar marknad (TAM) på 400 miljarder dollar för AI år 2027. Detta betonar AI-teknikens växande betydelse och dess framträdande roll i tekniksektorns framtid.

Portföljsyn: Portföljen gynnas av capex på servrar och nätverksinfrastruktur genom halvledarinnehåll. Servrar som används för träning och inferens innehåller betydligt mer halvledare och är mycket dyrare än standardföretagsservrar. AMD och Nvidia, som tillverkar sina chips hos TSMC, och de halvledarbolag som behövs för att tillverka dessa ledande chips drar också nytta av detta.

AMD
AMD rapporterade ett godkänt kvartal, men det mest anmärkningsvärda var kommentarerna kring deras MI300X GPU, ett alternativ till Nvidia, och den ökande efterfrågan på AI-chip. AMD förväntas öka sin AI-chipintäkt för 2024 till över 3,5 miljarder dollar från 2 miljarder dollar, med potential att denna siffra kan nå upp till 4-5 miljarder dollar under året. Detta markerar en betydande ökning och stärker AMD:s position som ett trovärdigt alternativ till Nvidia, särskilt inom den större inferensmarknaden.

I december presenterade AMD en ny total adresserbar marknad (TAM) för AI på 400 miljarder dollar fram till år 2027. Denna förväntade ökning anses vara realistisk med tanke på de nuvarande leveransbegränsningarna inom industrin. Diskussionerna kring AMD:s strategi fokuserar på företagets förtroende för och försvar av denna prognos, samt insikter om den bredare marknaden.

Inom den uppskattade marknaden på 400 miljarder dollar ingår både accelerators och ASICs. Lisa Su, AMD:s VD, förutspår att inferensmarknaden kommer att vara större än marknaden för träning och att GPU:er kommer att fortsätta dominera som den främsta beräkningskraften.

Ur ett portföljperspektiv håller vi både AMD och Nvidia och ser dessa företag som de främsta aktörerna för att utnyttja de omedelbara möjligheterna inom AI-marknaden.

APPLE
Apple uppvisar goda huvudresultat, men vissa detaljer väcker frågor om aktiens framtid. I Kina har försäljningen minskat med 13%, delvis på grund av valutaförsvagning, men även på grund av ökad konkurrens från Huawei. Huawei, som tidigare hade en betydande marknadsandel i Kina men minskade kraftigt efter USA:s svartlistning, utgör nu ett växande hot mot Apples försäljningsvolymer i regionen med produkter som Mate 60 Pro och en ny vikbar telefon. Apples tjänsteintäkter visar en stark tillväxt på 11%, drivet av prishöjningar, effektiv annonsering (inklusive avtalet med Google), appbutiken och betalningstjänster.

Förra veckan rapporterade även ASML imponerande resultat nyligen med en betydande orderökning till €9,2 miljarder, huvudsakligen drivet av en ökad efterfrågan på minne och AI-relaterat HBM-minne. Denna ökning är särskilt märkbar i AI-servrar, där det finns en markant ökning av halvledarinnehåll, framför allt i GPU och DRAM. LAM Research, som har dragit nytta av den växande efterfrågan på HBM-minne, överträffade sina intäkts- och EPS-förväntningar. Samtidigt rapporterade SK Hynix en ökad försäljning av DDR5 och HBM3, med en begränsad risk för överproduktion inom HBM-sektorn. Både ASML och LAM har observerat tecken på förbättrad användning och ett slut på justeringen av halvledarlager.

Inom mjukvarusektorn har ServiceNow haft ett starkt fjärde kvartal och höjt sin vägledning för helåret 2024, med särskilt fokus på AI-funktioner. SAP rapporterade också en acceleration inom sitt molnsegment och har tagit ett intressant steg genom att inkludera aktiebaserade ersättningskostnader i sin finansiella rapportering. Microsofts nyligen genomförda "AI Tour" i New York fokuserade på Github Enterprise CoPilot, med betoning på de produktivitetsvinster som AI kan erbjuda.

När det gäller Intel, överträffade de förväntningarna inom klientaffärer och PC-marknaden, men deras framtidsutsikter är dämpade på grund av utmaningar inom Mobileye och datacenter. Intels GPU-alternativ till Nvidia, Gaudi, förväntas endast generera 1 miljard dollar 2024, vilket är litet jämfört med Nvidia/AMD.

På autohalvledarfronten rapporterade Texas Instruments och STMicro vissa svagheter inom sina autoavdelningar, speciellt inom ADAS-relaterade produkter. Denna svaghet tyder på en viss osäkerhet inom sektorn, vilket kan vara kopplat till marknadsförhållanden och konkurrenstryck.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att investera i LAM, KLA, ASML och Applied Materials inom semicap-sektorn, stödda av den långsiktiga efterfrågan och teknologiska utvecklingen. Inom mjukvarusektorn ser vi ServiceNow och SAP som stabila spelare, med AI som en potentiell katalysator för framtida intäktsökning. Trots Intels bättre än förväntade prestationer är vi försiktiga med deras förmåga att konkurrera effektivt, särskilt inom foundry-verksamheten. Slutligen erbjuder NXP och Infineon en stark exponering mot autohalvledarsektorn, som vi anser vara ett viktigt område för strukturell tillväxt.

Av: Nejla-Selma Salkovic, analytiker GP. Bullhound

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.