Tips till dig som vill ge bort ett sparande i examenpresent eller studentpresent

  • Sparande

Det är studenttider. Här har vi tipsen till dig som vill ge ett sparande i gåva!

Att ge en student ett sparande i form av fonder eller andra värdepapper kan vara en bra grund både för att hjälpa en ung person att skaffa sig värdefulla erfarenheter av att spara och investera men också en bra grund för en god värdetillväxt över tid. Nedan går vi igenom några av de punkter som kan vara att beakta innan gåvan överräcks.

Tiden gör jobbet
En ung person som får ett sparande har tiden för sig. En aktiefond kan, givet aktiemarknadens historiska utveckling, förväntas växa med cirka 7-10 procent per år över tid. Det gör att beroende på syftet med sparandet finns det stora möjligheter att dra fördel av den fantastiska ”ränta-på-ränta”-effekten.

Sprid riskerna
Det finns olika värdepapper att välja på. En gåva i form av fondandelar har dock fördelen att det för med sig en god riskspridning då fonder medför en indirekt investering i många olika värdepapper. 

Utbildning
Att kombinera en gåva i form av ett sparande kompletteras med fördel av en bok om sparande, en guide till olika länkar där det går att läsa på eller för den delen ett möte med en rådgivare. Kunskap är en nyckel till ett trevligt och framgångsrikt sparande. 

Sänk förväntningarna
Ha inte för höga förväntningar och krav på mottagaren. Anpassa beloppet till riskerna för att kapitalet går till annat än vad du tänkt dig. Hjärnan mognar sent och med det ser många ungdomar inte fullt ut konsekvenserna att sin hantering av gåvan. Unga personer som får tillgång till kapital kan lätt prioritera annat än sparande. Unga personer kan också lockas av möjligheten till snabba vinster och omallokera gåvan till värdepapper med högre risker. 

Praktisk hantering av gåvan
Det finns olika sätt att ge gåvan. Att öppna ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring kan vara bra alternativ på grund av deras skattemässiga fördelar och enkla hantering. Det finns dock skillnader i de olika formerna av ägandeform som kan vara värda att beakta. Om det är ett större belopp som eventuellt ska utgöra gåvan kan det också vara värt att fundera på i vilken form gåvan ska ges med tanke på riskerna att kapitalet används på ett annat sätt än vad som var tänkt. 

Slutsats
Att ge en student ett sparande i form av fonder eller andra värdepapper är bra gåva som kan medföra mycket gott. Det är dock alltid viktigt att tänka på är att placeringar i fonder är förknippade med risk, investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.