Tre intressanta investeringsalternativ enligt Max Matthiessens samarbetspartner Goldman Sachs

  • Sparande

Vi har skrivit om det tidigare men vi skriver ändå om det igen. I USA har ett fåtal bolag haft en mycket stark utveckling på börserna under senare år.

De 10 största bolagen står för cirka 30 procent av vikten i det amerikanska börsindexet S&P 500. Indexet består av 500 amerikanska bolag och varje bolags vikt bestäms av dess marknadsvärde. USA utgör en stor del av Världsindex som många globala indexfonder följer. Det innebär att de stora amerikanska bolagen får en stor vikt även där. Att vissa bolag har fått en stor vikt i index behöver inte vara dåligt. Historiskt har det varit en fortsatt positiv utveckling en tid efter att ”peak-koncentration” inträffar. Dock, det är fortfarande en risk och det kan vara en god ide att för den som nu haft en hög avkastning i dessa index att minska den genom att minska sin exponering mot amerikanska stora bolag. Goldman Sachs ser då tre intressanta alternativa investeringar framför sig. Det är amerikanska småbolag samt japanska- och indiska aktier. Nedan går vi sammanfattat igenom Goldman Sachs resonemang runt de olika investeringsalternativen:

Amerikanska småbolagsfonder: Efter att ha varit under press under de senaste åren, kan amerikanska småbolagsfonder vara på väg tillbaka när den amerikanska centralbanken förväntas sänka räntan. Amerikanska småbolag som grupp värderas också till cirka 19 procents rabatt relativt hur de värderats historiskt. Förväntningar om en lägre ränta under 2024 och den nuvarande rabatten jämfört med historiska nivåer gör amerikanska småbolag till en attraktiv investering för investerare.

Japanska aktier: Japan har länge haft obalanser i sin ekonomi. En sådan obalans har varit den låga inflationen. Japanska myndigheter har under många år försökt få inflationen att stiga. Nu verkar den vara på rätt väg och den japanska centralbanken har för första gången sedan tiden innan finanskrisen 2008 höjt räntan något. Signalvärdet i räntehöjningen är viktigare än den faktiska höjningen. Fallande reala avkastningar på kontanter (ränta justerad för inflation), fördelaktiga skatteincitament för att investera i aktier och reformer i företagssektorn tillsammans med en låg nivå av aktieägande bland japanska hushåll medför att förutsättningarna för japanska aktier ser positiva ut. 

Indiska aktier: Även om de handlas till en liten premie jämfört med historiska genomsnitt, anses indiska aktier vara motiverade på grund av faktorer som stigande inkomstnivåer, gynnsamm demografi och statliga investeringar. Indien har visat ett starkt samband mellan ekonomisk tillväxt och marknadsavkastning, vilket indikerar möjligheten till ytterligare vinster på aktieindex i framtiden.

Via Maxfonder och Msave kan du hitta intressanta fonder med exponering mot de intressanta investeringsalternativen som Goldman Sachs lyfter fram. 


Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.