Veckans fond: Healthinvest Sustainable Healthcare

  • I fokus

Att investera i en fond med inriktning mot hälso- och sjukvårdssektorn kan vara intressant av många skäl.

Sektorn växer. Vi har en åldrande befolkning och med allt större efterfrågan på mediciner och behandlingar. Det skapar förutsättningar för en stabil och utveckling i sektorn. Dock kan det finnas enskilda bolag som blir både vinnare och förlorare. Därav är det att rekommendera att exponera sig via en strategi som innebär god riskspridning. En fond är ett sådant

Healthinvest Sustainable Healthcare är Max Matthiessens experters val i sektorn. Fonden förvaltas av Astrid Samuelsson och Ellinor Hult. De har båda lång erfarenhet av förvaltning och nått goda resultat.

Förvaltarna försöker skapa god avkastning till balanserad risk genom att investera i bolag som är exponerade mot de större trenderna inom exempelvis cancervård men också exempelvis digitalisering av vården. För att förstå utvecklingen så har fonden ett medicinskt kunnigt expertråd som komplement till den egna analysen. Bolagen fonden investerar i kan vara både större och mindre bolag med geografisk spridning. Antalet bolag fonden ska vara investerar i kan variera en del men ska i normalfallet befinna sig i intervallet 30-50 bolag. Målet är att skapa en avkastning som överstiger MSCI World Healthcare TRN Index. 

Healthinvest Sustainable Healthcare A finns tillgänglig för er som är kunder på Max Fonder. För er som är kunder på Msave kan vi i dagsläget tyvärr inte erbjuda denna fond, däremot finns systerfonden, Healthinvest Alpha Fund, som investerar i småbolag inom hälsovårdssektorn, tillgänglig på Msave.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. 

Läs mer om fonden här

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.