Veckans huvudämne har varit inflationsdata

  • Tema: Tech

Marknadens Fokus Denna Vecka:

Veckans huvudämne har varit inflationsdata, vars högre utfall ledde till justerade
förväntningar om centralbankernas räntepolitik, särskilt med avseende på tidpunkten för eventuella räntesänkningar. Denna utveckling har haft en märkbar inverkan på marknadsstämningen, där vi såg exempel som Applied Materials, vars aktiekurs sköt i höjden med 13% över natten. Detta fenomen belyser den fortsatta volatiliteten och osäkerheten som präglar de globala finansmarknaderna.

Portföljuppdateringar och Strategiska Beslut:
Under veckan har inga större förändringar gjorts i vår portfölj, vilket speglar vår strategiska beslutsamhet att hålla fast vid vår nuvarande allokering i väntan på mer definitiva marknadssignaler. Trots detta har vi aktivt övervakat våra innehav, särskilt med fokus på Applied Materials som rapporterade imponerande resultat som överträffade marknadens förväntningar på alla fronter – intäkter, vinst och framtida prognoser. Deras prestation ger en stark indikation på den underliggande styrkan i halvledarsektorn, samt företagets förmåga att navigera i en utmanande marknadsmiljö.


Tekniska och AI-relaterade Framsteg:
Inom teknik- och AI-sektorn har debatten mellan användningen av Nvidias Infiniband och Ethernet-teknologi för AI-nätverk fortsatt att dominera diskussionerna. Medan Infiniband har varit den traditionella lösningen för högpresterande datornätverk, pekar denna veckas utveckling på en växande trend där allt fler aktörer överväger Ethernet som ett levedyktigt
alternativ. Särskilt har Arista Networks och Cisco Systems framhävts som centrala aktörer i denna övergång, där båda företagen rapporterade om utvecklingar som antyder en stärkt position på marknaden för AI-nätverk.


Sektorspecifika Höjdpunkter:
Applied Materials resultat för denna vecka har gett viktiga insikter i semiconductorsektorns tillstånd. Företaget rapporterade inte bara starka resultat överlag, utan gav även en optimistisk prognos för HBM-minnets framtid inom AI-servermarknaden. Med en förväntan om att intäkterna från HBM-förpackningar kommer att fyrdubblas till nästan $0,5 miljarder under det kommande året, belyser detta den strategiska betydelsen av avancerad minnesteknologi för nästa generations datorbehandling.


Strategisk Översikt och Framtidsutsikter:
Denna veckas marknadsutvecklingar har erbjudit värdefulla läror för vår portföljstrategi. Inflationsdata har återigen bekräftat vikten av att förstå de makroekonomiska krafter som formar investeringslandskapet, medan de specifika framgångarna hos företag som Applied Materials och Arista Networks har understrukit vikten av teknologisk innovation och anpassningsförmåga. Som ett resultat kommer vi att fortsätta att övervaka dessa dynamiker noggrant, med särskild uppmärksamhet på sektorsspecifika trender och deras potentiella
inverkan på vår portfölj. Framåt är det tydligt att teknologiska framsteg, särskilt inom AI och nätverksteknologier, kommer att spela en central roll i att forma både marknadsutsikterna och våra investeringsbeslut.


Förra veckan:
Förra veckan fick vi in försäljningssiffror från en del taiwanesiska bolag, vilket gav en indikation på att efterfrågan förbättras. Denna positiva utveckling drivs av en stark marknadsefterfrågan på AI-produkter och avslutningen av den stora lageravvecklingen inom mobiltelefoner och datorer. TSMC rapporterade exempelvis en ökning av sin försäljning med 7,9% jämfört med förra året och med 22,4% från december. MediaTek, som är nummer två på marknaden för mobilprocessorer, rapporterade en försäljningsökning på 99% jämfört med
föregående år.

En annan viktig händelse var rapporten från Arm, som såg en kursuppgång på över 50%. Rapporten var stark, men det var särskilt bolagets kommentarer om AI och framtiden som drev aktiekursen. Arm har vunnit flera kontrakt för GPU:er och har lyckats höja priserna med 100% på sina mer komplexa lösningar. För närvarande drivs resultatförbättringen av en återhämtning på mobilmarknaden, men bolaget förutser att framtiden ligger i mer komplexa lösningar driven av AI.

Trots framgångar inom vissa tekniksektorer ser det svagare ut för industriella teknikföretag, även om marknaden för elektriska bilar hålls uppe, särskilt tack vare Kina. Denna vecka rapporterade ON Semiconductor, NXP och Infineon, och alla tre gav liknande prognoser för 2024. Konjunkturen leder till att industribolag och biltillverkare minskar sina lager, vilket kommer att påverka försäljningen under första halvåret 2024. Alla räknar dock med ett bättre andra halvår när lagerjusteringarna är genomförda och, förhoppningsvis, när räntorna börjar sjunka, vilket skulle gynna större investeringar inom industrin.

Av: Nejla-Selma Salkovic, analytiker GP. Bullhound

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.