Veckans stora händelser

  • Veckans viktigaste

Veckans stora händelser var amerikansk KPI, räntebesked från Fed och svensk KPI.

De amerikanska inflationssiffrorna som släpptes i tisdags kl. 14:30 landade på 3,1 % i årstakt. Siffran är samma som marknaden hade förväntat sig och gav därför inga större reaktioner på börsen. Det är positivt att inflationstakten fortsätter nedåt, om än inte i samma snabba takt som tidigare. Siffran från oktober var 3,2%


På torsdagen släpptes även svensk KPI som överraskade rejält när den landade på 3,6 %, hela 0,4 procentenheter under förväntan som låg på 4 %. I oktober var siffran 4,2 %. Stockholmsbörsen steg kraftigt och var under torsdagseftermiddagen upp cirka 3 %. Att inflationen faller så kraftigt i Sverige är något överraskande, vi hade kanske väntat oss en något långsammare utveckling, men detta borde bidra till att Riksbanken inte höjer räntan vid nästa möte.


Fed lämnade på onsdagskvällen sitt räntebesked och beslutade att lämna räntan oförändrad. Att räntan lämnas oförändrad är ingen överraskning men får ändå som följd att aktiemarknaderna stiger då den lilla osäkerheten inför beslutet nu är bortblåst. Alla ledamöter var överens om beslutet och samtliga röstade för att lämna räntan inom nuvarande intervall 5,25 – 5,5 %. Ledamöternas egna prognoser för 2024 ligger inom ett ganska brett intervall mellan 3,75 – 5,5 %.


Även ECB som presenterade sitt räntebesked under torsdagen valde att lämna räntan oförändrad, vilket var enligt förväntan. ECB:s ekonomer skriver även ned inflationsprognosen för kommande år något. Dock kvartar den försiktiga kommunikationen och ECB-chefen Lagarde står fast vid att även om inflationen nu kommit ned något, så kvarstår risken att den tar fart igen.


Nästa veckas huvudnummer

  • i USA blir konsumentförtroende (CB Consumer Confidence) på onsdag samt färska BNP-siffror på torsdag. CB Consumer Confidence är en av de ledande ekonomiska indikatorerna då den kan förutse hur konsumtionen kommer se ut framåt.
  • Storbritannien presenterar på fredag även de BNP-siffror.
  • För Sveriges del så presenteras konsumentförtroende på torsdag samt försäljningsstatistik för detaljhandeln på fredag.

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.