Veckans viktigaste v.1

  • Veckans viktigaste

Inköpschefsindex samt protokoll från senaste Fed-mötet bland höjdpunkterna.

Figur 1 Federal Reserves "dot-plot" visar respektive ledamots tro på var räntan kommer ligga vid olika tidpunkter framåt. Variationen och således också osäkerheten inom Fed är stor.

Året inleddes med färska PMI-siffror (inköpschefsindex) för flertalet länder och regioner. Svensk PMI för tjänstesektorn ökade från 48,5 i november till 50,0 i december medan PMI för tillverkningsindustrin sjönk något från 49 i november till 48,8 i december. Nivåer under 50 indikerar på att den ekonomiska aktiviteten avtar medan nivåer över 50 indikerar på att den ekonomiska aktiviteten ökar. Den kinesiska indikatorn Caixin ökade marginellt för tillverkningsindustrin från 50,7 i november till 50,8 i december. I Eurozonen ökade PMI från föregående månad både för tjänstesektorn och tillverkningsindustrin med 0,10 respektive 0,20 till 48,8 respektive 44,4. Amerikansk ISM PMI steg från 46,7 i november till 47,4 i december.

Indikatorerna pekar i de flesta fall åt rätt håll, dvs att siffrorna ökar, även om det är en bit kvar till 50, vilket skulle tyda på ökad ekonomisk aktivitet. 

Den amerikanska centralbanken Fed offentliggjorde under onsdagen protokollet från senaste mötet vilket dämpade ränte-euforin. Protokollet visade att de flesta inom Fed vill vänta med att sänka räntan och bibehålla de höga nivåerna längre. I december flaggade Fed med att stora sänkningar kunde komma att sek under 2024, men nu verkar det som man inte är lika säkra längre och som protokollet avslöjar så är ränteutsikterna oklara. 

Trots Feds osäkra framtoning så tror många analytiker att man ändå kommer tvingas sänka räntan kraftigt under 2024.

På fredag släpps även KPI för eurozonen samt jobbsiffror från USA.

Nästa veckas stora nyheter

  • Nästa veckas stora nyheter börjar med amerikansk data för import/export under tisdagen som bägge förväntas sjunka något från föregående månad.
  • Under onsdag inkommer lite svensk data i form av BNP, konsumtionsstatistik samt försäljningssiffror från detaljhandeln. BNP förväntas sjunka något från föregående månad, och konsumtionen väntas ha ökat till följd av julhandeln.
  • På torsdag släpps inflationssiffror från USA som förväntas sjunka något. Under december låg inflationen i årstakt på 3,1 %, förväntansbilden nu ligger på 3,0%. 

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.