Riksbanken öppnar för sänkning till sommaren

  • Veckans viktigaste

Riksbanken lämnade, som väntat, räntan oförändrad på 4,0 procent under onsdagen.

Vi blir dock inte helt utan påskägg då Riksbanken gick ut med att de öppnar för en första räntesänkning i maj eller juni, förutsatt att inflationsförhållandena fortsätter att vara gynnsamma. Marknadens prissättning inför beskedet pekade mot fyra prissänkningar i år, följt av ytterligare två sänkningar under 2025. Riksbankens uppdaterade prognos visar på att räntan bör ligga kring 2,6% till 2027. 

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer visade på ett förbättrat läge för den svenska ekonomin, indikatorn är dock fortsatt kvar på en nivå som signalerar ett svagare läge än normalt. Uppgången drevs av ett ökat förtroende inom tjänste- och detaljhandelssektorerna (+3,1 respektive +1,6), medan byggsektorn (-2,1) fortfarande visar tecken på svårigheter. Enligt Nordea visar mars månads data att företagens prisplaner, särskilt inom tjänstesektorn, har börjat återhämta sig och närmar sig nivåerna före pandemin, vilket tyder på en normalisering av prissättningsbeteendet. SEB framhåller att lägre inflation och räntor bidrar till att stödja hushållskonsumtionen, vilket ytterligare stärker den positiva utsikten för ekonomin. 

Amerikanska BNP-tillväxtens slutgiltiga siffra för fjärde kvartalet 2023 offentliggörs under torsdagen. Den senaste uppskattningen för Q4 (andra estimatet) visade på en tillväxt (årstakt) på +3,2%, vilket är något lägre än tillväxten under det tredje kvartalet på +4,9%.
Veckan avslutas med PCE-index, vilket är den amerikanska centralbanken Federal Reserves favoritinflationsmått. Föregående månad landade kärninflationstakten på 2,8 procent.

V. 14 – PMI och Riksbanksprotokoll

  • Måndag: Inköpschefsindex (PMI) för tillverkningssektorn i både USA och Kina för mars månad rapporteras.
  • Tisdag: Sverige avslöjar sitt inköpschefsindex (PMI) för tillverkningssektorn tidigt på morgonen, vilket följs av tysk inflation för mars under eftermiddagen.
  • Onsdag: Svensk service-PMI för mars månad samt europeiska inflationstal för samma period presenteras under morgontimmarna.
  • Torsdag: Sveriges Riksbank släpper protokoll från det senaste penningpolitiska mötet, vilket erbjuder insikter i de bedömningar och resonemang som ligger till grund för aktuell penningpolitik.
  • Fredag: USA:s arbetsmarknadsrapport för mars offentliggöras av U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) efter lunch. Arbetslösheten antas stanna kvar vid 3,9%.

Se tabeller nedan för detaljerade siffor och publiceringstider.
Ekonomiska världshändelser med stor påverkan vecka 14 - 2024 - Trading Economics (2024-03-26)

Ekonomiska händelser i Sverige vecka 14 - 2024 - Trading Economics (2024-03-26)

 

Olle Pyk, Finansiell analytiker, Max Matthiessen Värdepapper AB

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.