Ingen räntesänkning från amerikanska centralbanken Federal Reserve

  • Veckans viktigaste


Vecka 18 inleddes med
att den svenska ekonomin rapporterades ha minskat med 0,1 % under årets första kvartal, vilket var i linje med förväntningarna. Jämfört med samma kvartal förra året var nedgången dock större än väntat, med en minskning på 1,1 % istället för de förväntade -0,2 %.

Tidigt på tisdagsmorgonen rapporterades att det kinesiska inköpschefsindexet Caixin (PMI) för tillverkningsindustrin hade ökat till 51,4 i april, jämfört med 51,1 i mars, vilket var över ekonomernas förväntningar på 51. Denna ökning är den sjätte månaden i rad med tillväxt och den snabbaste ökningstakten sedan februari 2023. Ett värde över 50 indikerar tillväxt i den ekonomiska aktiviteten.

Senare under dagen rapporterades det att BNP-tillväxten i Frankrike, Tyskland och Italien var svagt positiv. För eurozonen som helhet noterades en tillväxttakt på 0,3 % under årets första kvartal, eller en ökning med 0,4 % jämfört med första kvartalet 2023. Detta är första gången sedan första kvartalet 2022 som tillväxttakten för eurozonen överstiger den från samma kvartal året innan.

Onsdagen var händelserik med viktiga data från USA. ISM:s inköpschefsindex för tillverkningsindustrin kom in på 49,2 för april, vilket är en bra bit under 50-strecket och även under ekonomernas förväntningar, och indikerade därmed en minskning i ekonomisk aktivitet. JOLT:s Job Openings, som visar antalet lediga tjänster i USA, minskade till 8,49 miljoner lediga tjänster från 8,8 miljoner i mars, vilket är den lägsta siffran sedan februari 2021 och pekar på en avmattning i efterfrågan på arbetskraft.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade räntan oförändrad vid onsdagens möte. Vid den efterföljande presskonferensen framhöll ordförande Powell att det fortfarande saknas tydliga framsteg i att få ner inflationen till en stabil nivå på 2 % per år. Han nämnde dock att han inte ser någon risk för ytterligare räntehöjningar i nuläget och att den nuvarande räntepolitiken borde vara tillräcklig för att nå inflationsmålet.

På torsdagen rapporterades Swedbanks inköpschefsindex för tillverkningsindustrin vilket kom in på 51,4, vilket var över förväntningarna på 50,8. Detta är den tredje månaden i rad som indexet visar på en ökning, och den andra månaden i rad som det rapporterar en nivå över 50-strecket, vilket indikerar en ökning i ekonomisk aktivitet.

Veckan avslutas med att det svenska inköpschefsindexet för tjänstesektorn för april släpps, vilket följs av amerikansk arbetsmarknadsdata i form av Non Farm Payrolls, som visar antalet nyanställda utanför jordbrukssektorn följt av arbetslöshetsstatistik. Avslutningsvis rapporteras ISM:s inköpschefsindex för tjänstesektorn.

Vecka 19 – Räntebesked från Riksbanken

  • För vecka 19 ser den ekonomiska kalendern relativt lugn ut globalt sett.
  • På måndagen släpps inköpschefsindex för tjänstesektorn för eurozonen.
  • I Storbritannien lämnar Bank of England sitt räntebesked på torsdagen, där ingen förändring förväntas. Detta följs av BNP-statistik Storbritannien för första kvartalet.
  • Hemma i Sverige riktas blickarna mot Riksbankens räntebesked på onsdagsmorgonen, där marknaden just nu är delad om det blir en räntesänkning eller om räntan lämnas oförändrad.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.