Riksbanken sänker styrräntan

  • Veckans viktigaste

Veckan började med inköpschefsindex för tjänstesektorn i eurozonen.

Aprilsiffran steg till 53,3 från föregående månads 51,5, vilket är den starkaste ökningen på nästan ett år. Den positiva siffran indikerar god ekonomisk aktivitet i tjänstesektorn i eurozonen.

Veckans stora händelse i Sverige var utan tvekan Riksbankens beslut att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter, från 4 % till 3,75 %, på onsdagsmorgonen. Beslutet var relativt väntat mot bakgrund av att inflationen har minskat kraftigt och börjat stabiliseras på nivåer nära inflationsmålet på 2 %. Andra ekonomiska indikatorer, som BNP-tillväxt och arbetslöshet, visar att den svenska ekonomin har det tufft, vilket också stödde beslutet.

Förra veckan i "Veckans viktigaste" noterade vi att sannolikheten för en räntesänkning låg på ungefär 50 %. Sedan dess har förtroendet för en sänkning stärkts, särskilt bland de svenska bankerna. Riksbanken brukar vanligtvis inte agera före ECB, men beslutet var ändå glädjande och efterlängtat för svenska hushåll.

Riksbankens största oro har varit den svaga svenska kronan och risken för ytterligare försvagning om man agerar före ECB. På onsdagsmorgonen, efter beskedet, försvagades kronan något mot dollarn, från 10,84 kr på tisdagskvällen till 10,91 kr klockan 10:30 på onsdagen. Kronan försvagades också något mot euron, från 11,68 kr till 11,72 kr. Trots detta är kronan fortfarande starkare än i höstas, då den låg mellan 11,50 och 11,90 kr per dollar.

Riksbankschefen Erik Thedéen kommenterade att räntorna kan komma att sänkas ytterligare två gånger under det andra halvåret, förutsatt att utsikterna står sig. Därmed blir sommarsemestern utomlands fortfarande dyr, men lånekostnaderna blir något billigare när sänkningarna av 3-månadersräntorna rullas ut.

Vecka 20: Relativt tomt i kalendern, vi följer den amerikanska inflationen

  • Nästa vecka ser vi fram emot det amerikanska producentprisindexet (PPI) som publiceras på tisdag. Producentpriserna har ökat stadigt sedan november, och för att Federal Reserve (Fed) ska överväga att sänka räntan behöver de se att prisökningarna avtar. Denna siffra blir därför en viktig parameter inför Feds räntebesked i juni. För närvarande är sannolikheten låg att de sänker räntan redan då.
  • På onsdag rapporteras också amerikansk inflation, vilket tillsammans med den kommande majsiffran, blir huvudakten för Feds kommande beslut om räntesättningen.
  • Även i Sverige släpps inflationsdata på onsdagen. Inflationen för mars låg på 4,1 %, medan kärninflationen, som exkluderar volatila varor som mat och energi, låg på 2,2 %. Förhoppningen är att den nedåtgående trenden fortsätter och att kärninflationen börjar stabiliseras på målnivån om 2 % per år.
  • Efter inflationssläppet presenteras Riksbankens protokoll från veckans räntebesked.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.