Räntebesked från Riksbanken samt PPI bland veckans viktigaste

  • Veckans viktigaste

Under onsdagen rapporterades svensk PPI för maj månad med en årstakt på 2,6 %. Detta innebär en betydande ökning från föregående månads siffra på 0,9 %, men är trots det betydligt under förväntningarna på 3,8 %. Från maj 2023 fram till april i år har PPI legat under nollstrecket. Stigande PPI är en viktig indikator på ökad inflation, eftersom det speglar högre kostnader för producenter som sannolikt kommer att överföras till konsumenterna, vilket i sin tur kan leda till högre konsumentpriser och ökad inflation.

Torsdagen bjöd på den slutliga siffran för den amerikanska BNP-tillväxten för Q1 vilket kom in enligt förväntningarna på 1,4 %. Siffran är den lägsta sedan 2022 då man hade negativ tillväxt på -2 % i Q1 och -0,6 % i Q2.    

Veckans huvudnummer var Riksbankens räntebesked som offentliggjordes under torsdagsförmiddagen. Riksbanken valde som förväntat att lämna styrräntan oförändrad på 3,75 %. Beslutet motiveras med att inflationen har sjunkit och närmar sig målet på 2 %, trots att den underliggande inflationen fortfarande är något högre än förväntat. De långsiktiga inflationsförväntningarna är fortsatt stabila och löneökningarna måttliga. Riksbanken signalerar att styrräntan kan sänkas två till tre gånger under andra halvåret 2024, förutsatt att inflations- och konjunkturutsikterna förblir stabila.

Under fredagen kommer vi kunna vi ta del av Core PCE för USA, vilket visar personliga konsumtionsutgifter och är en bra indikator för inflationen. Det är en av flera viktiga siffror för USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) inför kommande räntebesked i slutet av juli.

Nu går vi in i semestertider och tar därför paus i rapporteringen. Vi är åter tillbaka till hösten.

Glad sommar!

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.