Veckans viktigaste v.6

  • Veckans viktigaste

Inköpschefsindex samt Riksbanksprotokoll i veckans ekonomikalender

 

Diagrammet visar styrräntor samt marknadsbaserade förväntningar på framtida styrräntor. Heldragna linjer avser förväntningar 2024-01-30. Streckade linjer avser förväntningar strax före det penningpolitiska beslutet i november.
Källa: Riksbanken

Det har varit tunt på stora händelser i veckans ekonomiska kalender som inleddes med inköpschefsindex för tjänstesektorn för Kina, Sverige och USA under måndagen. För kina landade indexet på 52,7 vilket är något lägre än föregående månads 52,9. För Sveriges del så ökade indexet till 51,8 vilket är den högsta nivån sedan juli 2023. Även i USA visade inköpschefsindexet starkare siffror där det steg till 52,5 från föregående månads 51,4. En siffra på över 50 pekar på tillväxt inom tjänstesektorn.

I onsdag släpptes protokollet från Riksbankens senaste penningpolitiska möte. Eftersom räntan lämnades oförändrad vid mötet så blir protokollet lite av en temperaturmätare för att försöka tolka Riksbankens väg framåt. Vice Riksbankschef Per Jansson sade att det är välkommet att inflationen är på fastare mark och vill i dagsläget inte utesluta att räntan skulle kunna sänkas redan i maj, men tonade ned sannolikheten. För stunden är det mer realistiskt med en sänkning i maj eller juni enligt Jansson. Vidare tillade han att det fortfarande finns risk för bakslag med hänsyn till det skakiga läget i världsekonomin och att det därför med stor sannolikhet kommer finnas ett behov av att ta pauser i räntesänkningarna för att invänta mer data.

Under torsdagen inkom inflationssiffror för Kina som visade på att priserna föll för fjärde månaden i rad. Det är längsta sammanhängande perioden med negativa siffror sedan 2009. Kina har just nu stora problem med ekonomin, inte bara i form av deflation på grund av konsumenter som väntar med sina inköp, utan även en krisande fastighetssektor samt fallande börser på grund av att kineserna just nu hellre samlar sina pengar på hög än att investera samt ett svalt intresse från omvärlden. 


Vecka 7

  • Nästa vecka väntar inflationssiffror från USA under tisdagen där marknadens förväntningar är att priserna fortsätter att öka marginellt från föregående månad. På årstakt ser inflationen ut att landa kring 3,4 %.
  • Under onsdagen kommer inflationssiffror även från Storbritannien. Även där väntas priserna öka marginellt från föregående månad. 
  • På torsdag följer Storbritannien och Japan upp med preliminära BNP-siffor för Q4 både från föregående kvartal samt på årstakt.
  • Nyhetsveckan avslutas med arbetsmarknadsstatistik från Sverige. Förhandsprognosen säger att arbetslösheten ökar från 7,7 % till 8,2 %. Samtidigt som arbetskraften väntas öka marginellt till 5,19 miljoner.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.