Vilken risk passar mig och mitt sparande?

  • Sparande

Vår livssituation bestämmer ofta vad vi behöver för typer av sparande, men generellt behöver vi ett sparande för vår buffert, medel-långsiktigt sparande och pension. Däremellan kan vi även behöva andra typer av sparande som till exempel barnsparande och amortering av vårt bolån. Att ha en fördelning av vårt sparande hjälper oss att tydliggöra syftet med sparandet och möjligheten till risktagande för kapitalet. En placering med högre risk är förenat med en högre avkastningspotential och vice versa är en placering med lägre risk förenad med lägre avkastningspotential.

Sparhorisont < 1 år  - Buffert 
En buffert skulle kunna anses vara en ekonomisk krock-kudde. Detta sparande ger oss en trygghet för alla oförutsedda händelser som reparationer av bilen, sjukdom eller när kylskåpet bestämt sig för att haverera. Detta kapital kan behöva komma till användning idag eller om en månad, vilket gör det tydligt att vi inte vill äventyra värdet av detta kapital. Placeringshorisonten är således tämligen kort och risknivån bör av detta skäl också hållas låg. 

•    En god utgångspunkt att eftersträva för vår buffert är cirka 2-3 månadslöner på ett bankkonto.

Sparhorisont 1-10 år – En resa eller ett nytt boende?
Några av våra planer som vi önskar uppnå sträcker sig något längre fram i tiden. Det kan vara allt ifrån ett nytt boende, en jorden-runt-resa eller en annan större investering vi drömmer om att kunna göra. 

Genom att sätta upp konkreta och realistiska spar- och investeringsmål kan du använda ditt månadssparande som en strategi för att nå dem. När i tiden vi ämnar uppnå dessa mål svarar återigen på frågan om vilken risk vi bör kunna ta för kapitalet. Är sparandet avsett för en resa vi önskar göra när vi fyller jämnt om 10 år bör vi kunna ta en högre risk för att kunna förvänta oss en högre avkastning. Men är det å andra sidan ett nytt boende vi önskar investera i om 5 år bör risknivån justeras därefter. Detta sparande kan således återigen vara fördelat utifrån olika syften, placeringshorisonter och risknivåer. 

•    Ett exempel på en placering med medel-hög risk skulle kunna vara en blandfond med en aktieexponering om 75% och en exponering mot räntemarknaden om 25%.

Sparhorisont +18 år - Barnsparande
Det månatliga sparandet vi påbörjar i barnens första tid i livet kommer med tiden utvecklas till en god ekonomisk bottenplatta för barnens framtid. Ett barnsparande kan för många unga vuxna vara en väsentlig skjuts in i vuxenlivet och vara ett kapital som hjälper dem med deras första bostad eller det efterlängtade körkortet.

Till en början har placeringen en lång placeringshorisont och risknivån kan av denna anledning med fördel hållas hög. I takt med att barnet växer upp kommer dessutom målet och syftet med sparandet att bli tydligare. Detta lämnar också utrymme för oss som föräldrar att anpassa sparandet och placeringens risknivå utifrån när i tid pengarna ska komma till barnets användning.

Sparhorisont > 10 år  - Pension 
Under större delen av vårt liv är pension en tid i livet som befinner sig relativt långt fram i tiden. Syftet är tydligt, vi sparar för vår ekonomiska trygghet som pensionärer och placeringshorisonten är likaså bestämd, den är lång. En placeringshorisont som sträcker sig över en tidsperiod längre än sju år anses vara en lång placeringshorisont och detta är det sparande vi kan placera med högst risk för att också förvänta oss en hög avkastning. 

•    Ett exempel på en placering med hög risk är en aktiefond vars exponering mot aktiemarknaden är 100%.

Sammanfattningsvis
En tydlig fördelning och ett tydligt syfte med vårt sparande är det som lämnar utrymme för hur vi ska utforma vårt sparande. Med hjälp av syftet och placeringshorisonten för våra besparingar kan vi lättare bestämma oss för hur mycket vi kan spara per månad, men framför allt vilken risk vi lämpligt kan placera sparandet i.

Monika Maric, Trygghetsekonom Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet.