I fokus: Swedbank Robur Fastighet A

  • I fokus
  • Swedbank Robur Fastighet A

Fastighetsbolag har ofta stora lån som de använder för att köpa fastigheter. Det medför att fastighetsbolagens resultat blir känsligt för förändringar i räntekostnader. Snabba räntehöjningar ökar hotet mot resultatet snabbt. Alla fastighetsbolag påverkas dock inte på samma sätt. Det finns en mängd olika sätt att finansiera fastighetsförvärv vilket innebär att i praktiken kan räntekänsligheten skilja sig markant åt och med det riskerna i bolagen. Att analysera och bedöma riskerna i det enskilda fastighetsbolaget kan dock vara svårt. Det gör att investerarna lätt drar alla bolag över ”en kam”. Det medför också avkastningsmöjligheter. Ett och annat bolag kan gå ner omotiverat mycket. 

När räntorna sänks innebär det att den upplevda risken i fastighetssektorn faller. Vi närmar oss nu som det verkar ett läge med fallande styrräntor. Det kan komma att påverka fastighetssektorn positivt.

Mot bakgrund av det har vi tittat närmare på fonden Swedbank Robur Fastighet A.  som är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen såsom fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 25 procent i Sverige och 75 procent globalt. Fonden har även möjlighet att placera i andra bolag som till övervägande del har reala tillgångar, såsom skogs- och kraftbolag.

Förvaltningen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar.

Att sprida sina investerar globalt minskar risken. Att fonden investerar i olika delar av fastighetssektorn minskar också risken. Fonden har cirka 50 procent i dagsläget investerat i amerikanska aktier och 25 procent i svenska aktier. Resterande del av portföljen är fördelat på andra utländska marknader. Största innehav i fonden är det amerikanska bolaget Prologis följt av det bolaget Balder som grundats av fastighetsprofilen Erik Selin. 

Via länken kan du läsa mer om fonden och se all nödvändig information. 

Läs mer om Swedbank Robur Fastighet A

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.