Då var räntesänkningen på plats, går börsen upp nu?

  • Sparande

I onsdags sänkte Riksbanken styrräntan från 4 procent till 3,75 procent.

I sin kommunikation flaggar Riksbanken för att det kan vara aktuellt med två sänkningar till i år beroende på utvecklingen. Innebär det att börsen stiger nu?
Nej det är inte alls säkert. Huruvida börsen stiger eller inte när en nyhet likt den att Riksbanken sänker räntan presenteras beror på investerarnas förväntansbild. Positiva oväntade nyheter kan få börsen att stiga. Negativa oväntade nyheter kan få börsen att falla. 

Börsen har stigit kraftigt sedan slutet på oktober. En av de viktigaste faktorerna bakom börsuppgången är att det var då det började synas i den ekonomiska statistiken att inflationen såg ut att börja vända ner. När inflationen började falla såg investerarna sänkta styrräntor framför sig. Räntesänkningar medför förväntningar om lägre risker hos bolagen och potentiellt högre vinster. Investerarna justerar då sin syn på bolagens potentiella vinstutveckling och med det värde. Börsen började stiga kraftigt. 

När Riksbanken så presenterade räntesänkningen i onsdags steg börsen initialt för att därefter falla tillbaka. När börsen stängde för dagen var index för börsen oförändrat. Vi kan då, något förenklat, säga att sänkningen var helt i linje med investerarnas förväntningar och börsen hade redan tidigare stigit för att anpassa sig till en lägre styrränta.

Det är klurigt att förstå hur förväntningar påverkar börsen i det korta perspektivet. Det är ofta jag blir förvånad när en nyhet presenteras och man därefter ser hur börsen påverkas. Vill man slippa tänka på det är det enklare att ha en  mer långsiktig strategi. På lång sikt är det vinstutvecklingen som styr utvecklingen på börsen. Som snitt brukar det medföra att börsen över längre perioder stiger med cirka 7-10 procent per år.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.