Ett strukturerat sparande för en långsiktig trygghet

  • Sparande

Vi närmar oss en period på året där konsumtion många gånger hamnar i högt fokus. Ett storslaget firande med god mat, fina dekorationer och efterlängtade julklappar är vad som stjäl mycket av vår uppmärksamhet. När mycket i vår omgivning dessutom understryker vikten av denna konsumtion blir det även svårt för många att avstå frestelsen att spendera. Med levnadskostnader som markant har ökat under året finns där en stor risk för att konsumentens sparande blir lidande.

Under det gångna året finns det flera faktorer som ligger till grund för att utgifterna avseende vårt leverne har stigit. Inflationen är en faktor värd att nämna, men även det faktum att Sveriges styrränta sedan 2022 har haft en utveckling som påverkar den enskildes privatekonomi utifrån flera aspekter. Svenska hushåll har stora bolån och en höjd styrränta påverkar våra bolåneräntor, därigenom även våra boendekostnader. Med detta i åtanke blir det tydligt att de kommande högtiderna kan komma att bli mer ekonomiskt betungande än vad de sedan tidigare redan är för många.

Hur ska vi resonera för att säkerställa att vårt sparande blir av och framför allt att vårt sparande inte faller offer för oplanerad och överflödig konsumtion? Struktur och en plan är i detta fall avgörande för att vi ska lyckas upprätthålla vårt sparande samt behålla vårt sparande till det avsedda syftet. Genom att själv besvara frågor såsom ”Vad är syftet med detta sparande?” och ”När ska sparandet nyttjas?” skapar vi förutsättningar för att sparandet inte utnyttjas till andra ändamål än det avsedda. 

Genom att även fokusera på tidsaspekten kring vårt sparande har vi en möjlighet att skapa förutsättning för avkastning. Detta innebär att vår personliga riskvilja och vår placeringshorisont skapar ramar för ett genomtänkt sparande i syfte att få ut desto mer av kapitalet. Generellt gäller att en längre placeringshorisont lämnar utrymme för en högre riskexponering och således en högre avkastningspotential och för en kortare placeringshorisont bör det motsatta eftersträvas. Om vi i kombination med detta dessutom ser över våra kostnader och vår möjlighet till att löpande upprätthålla vårt sparande har vi lagt en god grund för ett långsiktigt hållbart sparande. 

Slutligen vill jag understryka att vårt sparande inte ska upplevas som en begränsning. Självklart ska vi få utrymme för att spendera tid och pengar på sådant som fyller våra liv med glädje. Vi behöver dock fundera på vad som i frågan är kortsiktig glädje i relation till en långsiktig trygghet. Detta genom att lämna utrymme för att över tid bygga och upprätthålla en ekonomisk trygghet för oss, alla månader om året.

Monika Marics tre tips för ett strukturerat sparande i ekonomiskt utmanande tider:

  1. Att se över sina utgifter är en viktig del i att identifiera onödiga kostnader att skära ner på. Detta kan frigöra utrymme i vår ekonomi för ett strukturerat sparande och en planerad konsumtion. Prioritera ditt sparande och välj dina inköp med omsorg.
  2. Sätt upp ett sparande som motiverar och som kan upprätthållas över tid. Ett sparande ska inte upplevas som en begränsning, utan som ett verktyg. Vi behöver påminna oss själva om att detta är något vi gör för vår egen skull. Genom att tydligt strukturera vårt sparande utifrån syfte och därigenom anpassa vårt sparande till rätt risknivå skapar vi förutsättning för en långsiktig ekonomisk trygghet.
  3. Inflationen träffar oss alla och somliga har även höga räntekostnader att anpassa sig efter. Därför är det likväl nödvändigt att inte förringa vikten av amortering. Det dyraste lånet vi kan ha, är det lån vi inte amorterar på. Trots att amortering kan upplevas som en kostnad här och nu, är det dock att klassa som ett sparande.

Monika Maric, Trygghetsekonom Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.