I fokus: Norron Sustainable Preserve

  • I fokus

Denna veckas fond i fokus är Norron Sustainable Preserve som är en aktivt förvaltad räntefond med hållbarhetsfokus.

Fonden ingår i Max Matthiessens modellportföljer, vilka är paketlösningar för investerare som vill välja en färdig fondportfölj utifrån risknivå.

Fonden är klassad som artikel 9 enligt EU:s disclosureförordning (SFDR), och har därmed hållbara investeringar som mål, vilket ofta benämns som "mörkgrön". Fondens investerar inom fem olika hållbarhetsteman: Klimat & miljö, Hälsosamma & välmående samhällen, Innovativa & hållbara lösningar, Hållbara städer & infrastruktur eller Hållbar finansiering. Teman är relaterade till FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er). Alla investeringar kopplas till en SDG. 

Bolagen ska även ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete, uppfylla Global Compacts principer, samt följa Norrons policy för exkluderingar av kontroversiella branscher och fossila bränslen.

Fonden investerar i företagsobligationer, statsobligationer och bostadsobligationer. Den genomsnittliga löptiden för innehaven är upp till 3 år. Kreditrating för portföljen ska i snitt ligga inom BBB i kreditbetyg, även kallat investment grade. Fonden kan dock investera en mindre andel inom high yield-segmentet, det vill säga bolag som har ett lägre kreditbetyg än BBB, dock aldrig lägre än BB- rating och idag ligger den andelen på 10 procent av fonden. Genomsnittsrating för fonden är idag på BBB+/A-.

Fonden har en ränteduration om 2,7 år och en yield på 4,6 procent. De fem största innehaven var Swedish Covered Bond Corporation, Nibe, Landshypotek Bank, DnB Bank och Billerud.

Norron Sustainable Preserve har 4 av 5 stjärnor enligt Morningstars rating, vilken baseras på den historiska värdeutvecklingen i jämförelse med liknande fonder.

Läs mer om fonden här

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.