I fokus: ORIGO SELEQT C - aktiv och koncentrerad aktiefond inriktad mot nordiska småbolag

  • I fokus

Sista halvåret har de mindre bolagen sett en allt bättre utveckling efter en period med svag utveckling i spåren av hög inflation och därefter höga räntor. Mindre bolag definieras ofta som tillväxtbolag där vinsten med tiden förväntas växa. Mindre bolag är ofta mer beroende av tillskott av kapital från ägarna eller krediter från bank. Detta förklaras av att de måste investera i verksamheten för att nå den högre förväntade vinsten i framtiden. Det innebär att småbolag påverkas i stor utsträckning av förändringar i omvärlden och exempelvis räntans utveckling. Det innebär också att risken ofta är högre i mindre bolag än större bolag. Med det kommer också att den förväntade avkastningen är högre över tid då tillväxten ofta är högre än vad som är fallet för mer mogna bolag. Det gör att en småbolagsfond kan vara intressant för den långsiktige spararen som är beredd att acceptera en högre risk i portföljen.

Origo Fonder är ett alternativt fondbolag (AIF-förvaltare) under Finansinspektionens tillsyn sedan starten 2012. De är fokuserade på förvaltning av nordiska småbolag och har två olika fonder. Vi tittar närmare på fonden Origo Select. 

Origo Seleqt är en aktiv och koncentrerad aktiefond inriktad mot nordiska småbolag med ett marknadsvärde understigande 2 miljarder euro. Förvaltarna fokuserar särskilt på oupptäckta eller missuppfattade bolag med goda möjligheter att genomföra en tillväxtresa. Fonden är relativt koncentrerad sett till antalet aktier som ingår i portföljen. I skrivande stund uppgår antalet innehav till 27. Strax under hälfen av det förvaltade kapitalet är investerat i svenska bolag och resterande del i övriga norden. 

Att investera i en fond som Origo Seleqt kan vara intressant för investerare som söker en mer aktiv och potentiellt mer lönsam strategi än vad som ofta är fallet i fonder som är inriktade på större bolag. 

Läs mer om fonden här

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.