Läget på börsen på kort- och lång sikt

  • Sparande

För ett par veckor sedan publicerade vi vår strategi ”Marknadspuls” som beskriver vår syn på de finansiella marknaderna i det korta perspektivet.

Vi kan sammanfatta vår syn på börsen i det kortare perspektivet så här:

I det korta perspektivet ser vi att riskerna för en rekyl ökat något. När börsen stiger och risken upplevs som låg ökar känsligheten för rekyler. På skalan ”Negativa utsikter – Neutrala utsikter – Positiva utsikter” placerar vi vår vy som neutrala utsikter med positiv tilt. Vi är alltså relativt positivt inställda till aktiemarknadens utveckling i det kortare perspektivet. Vår bedömning är dock att riskerna för rekyler har ökat något. Rekyler är emellertid bra tillfällen att öka exponeringen mot risktillgångar som aktiefonder.

När vi tar ett längre perspektiv på börserna, ett till tre år framåt i tiden, är vår åsikt positiv på samma skala som ovan. Vi bedömer att utsikterna är goda för aktier på ett till tre års sikt. Historiken över börsens utveckling har visat att ju längre sparhorisont vi har desto större är sannolikheten att vi får en positiv börsutveckling. Stapeldiagrammet, lånat av Simon Reinius från Carnegie Fonder som gästade podden ”Maxa med Daniel”, visar att sannolikheten för positiv börsutveckling ökar med tiden:

Staplarna visar att osäkerheten kring börsens utveckling är stor från en dag till en annan. Ju längre horisont desto större är sannolikheten att börsen kommer att stiga oaktat läget i omvärlden. Historiken visar att det är 75 procents chans att börsen stiger varje år. Om vi förlänger horisonten till 10 år ser vi i diagrammet att det är 95 procents chans att börsen stiger i värde. Det betyder att när vi ska bedöma den enligt oss mest sannolika utvecklingen för börsen i intervallet ett till tre år är det en bit över 75 procents chans att börsen kommer att stiga givet börsens historiska utveckling.

Bakgrunden till att vi bedömer sannolikheten för en positiv börsutveckling som hög på ett till tre års sikt är att börsen befinner sig i starten av en positiv period efter de oroliga åren vi haft under både 2021 och 2022. I spåren av aggressiva ränteökningar från Federal Reserve, ECB och Riksbanken för att bekämpa den inflationsbrasa som rådde, såg vi en svag utveckling under stora delar av perioden. I samband med att inflationen började avta under senare delen av 2023 såg vi också en snabb återhämtning på börserna. Vi bedömer att den återhämtningen kommer att fortsätta framåt om än i lugnare takt. Givet att vi nu börjar närma oss den punkt där centralbankerna ska börja sänka räntorna igen ser vi vidare att riskerna bland de noterade börsbolagen faller och potentialen för att vinsterna ska växa ökar. Det sammantaget skapar enligt vår bedömning en positiv miljö för aktier under de kommande åren. Nedan illustreras resonemanget i en bild.

Den blå punkten i grafen visar vad vår bedömning av vad börsen befinner sig i cykeln just nu. Vi har passerat botten i cykeln och det kan fortfarande vara en aning osäkert på börserna. Om inflationen exempelvis inte faller så fort som experterna bedömer kan det medföra att förväntade sänkningar av exempelvis den amerikanska styrräntan skjuts på framtiden. Det kan bidra till att börsen faller en del kortsiktigt. Den typen av börsnedgångar kommer inte att ändra vår långsiktiga vy. Börsnedgångar som uppstår nu givet den information vi har nu bedömer vi vara bra lägen att öka sin exponering långsiktigt mot aktier. 

I närtid finns det flera händelser som kan vara viktigare än andra för börsens utveckling, ECB kommer med ett räntebesked den 7:e mars och den amerikanska centralbanken FED med ett räntebesked den 20:e mars. 

Bland de risker som kan nämnas i sammanhanget är risker för att någon av de geopolitiska risker vi nu ser eskalerar. Eskalerade kriser kan komma att bidra till en högre inflation än vad som nu är förväntat. En långsiktigt hög inflation kommer att hålla styrräntor på fortsatt höga nivåer och med det kommer konsumtionen vara begränsad, vinsttillväxten låg och riskerna fortsatt stora. 

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.