Bättre sent än aldrig

  • Marknadspuls

Under inledningen av året har marknadens förväntningar om kommande räntesänkningar justerats framåt ett centralbanksmöte i taget.

Högre inflation än väntat – och lite väl starka styrketecken från den amerikanska ekonomin – har skjutit i sank förhoppningarna om räntesänkningar under vintern eller tidiga våren. I nuläget pekar marknadens prissättning mot att räntesänkningscykeln inleds under sommaren.


Besvikelser till trots har riskaptiten på börsen kvarstått. AI–rallyt har fortsatt där ledarklungan har letts av Nvidia, vars kvartalsrapport slog de redan skyhöga förväntningarna. De kraftiga kursuppgångarna för allt AI-relaterat har nästan verkat frikopplat från övriga marknaden och realekonomin, i hopp om att
kommande framsteg ska lägga grund för ett verkligt paradigmskifte och omforma branscher och arbetsmarknader världen över. AI–boomen har ökat koncentrationsrisken både sett till sektorer och regioner, givet vikterna de stora IT–jättarna har i de dominerande USA-indexen. Den amerikanska rapportsäsongen uppvisade dock viss bredd. Enligt analysföretaget FactSets sammanställning slog 73 procent av bolagen inom det amerikanska storbolagsindexet S&P500 förväntningarna för vinst per aktie. Överlag steg vinsterna med fyra procent sett till årstakt.


Kommande räntesänkningar, bättre sent än aldrig, samt styrkan i den amerikanska ekonomin bör kunna stödja en fortsatt vinsttillväxt. Motståndskraften mot högre räntor har varit god från perspektivet av den långa föregående perioden med mycket låga, i vissa fall negativa, räntor. Efter återhämtningen från pandemin, som turboladdades av utnyttjandet av tvingade besparingar, ser Goldmans Sachs nu att mer hållbara drivkrafter för konsumtionen såsom arbetsinkomster tar över. Detta är särskilt synligt i USA, där sysselsättning och lönetillväxt avtar men fortfarande är tillräckliga för att upprätthålla konsumtionen. Arbetsmarknaden har gjort betydande framsteg mot omstrukturering - utan en betydande ökning av arbetslösheten. Med hänsyn till detta är vår övergripande inställning att vara måttligt positiva och därför överviktade i aktier på kort sikt, med ett hopp om en mjuklandning och vinsttillväxt i USA. Vi förväntar oss att inflationen fortsätter att sjunka, ser en divergens i tillväxten globalt där USA och Japan är mermotståndskraftiga men en utveckling under genomsnittet för tillväxt i Europa och Kina.


På risksidan kan nämnas det spända geopolitiska läget, inte minst i vårt närområde kring Östersjön men även när det kommer till spänningarna kring Stilla havet och Röda havet. Utfallen under supervalåret 2024, då stora delar av världens befolkning går till valurnorna kan spela in här, där höstens amerikanska presidentvalskampanj står i fokus. Marknadens förhoppning om en kommande mjuklandning i kombination med räntelättnader riskerar även att leda till besvikelser och därtill tillhörande justeringar av prissättningen i marknaden.

Läs hela Marknadspulsen här


Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.